Világbiztonság

Nyílt Társaság

Keresés eredménye - "házi korona"

Loreto-Stemma.png
Loreto (Olaszország) címerében: A názáreti ház átvitele - Szűz Mária házának repülése a Magyar KirályságbaA legenda: Maga a kegyhely egy kis, egyszerű terméskőből rakott házikó (a Santa Casa), ami – egy, a 14. században kelt legenda szerint – eredetileg a Szentföldön állt; ez volt a szent család otthona. Amikor a keresztesek kiszorultak Palesztinából, a házat angyalok kapták föl és telepítették át: először a dalmáciai Tersattóba (akkor a Magyar Királyság területe), majd egy Recanati melletti babérligetbe, végül jelenlegi helyére.
A legendát máig nem tudták tudományosan cáfolni, míg a ház hitelességét a XX. század 60-as éveiben vizsgálatok igazolták.
A házikó köré a 15–16. században bazilikát emeltek; a kis ház a székesegyház (Santuario della Santa Casa) kupolája alatt áll, és alacsony fal veszi körül. A fal márvány díszítményeit Donato Bramante tervezte.
1 hozzászólásRCHARD
arpadhazi_szent_piroska_623261_71596.jpg
Árpád-házi Szent Piroska (1080 - 1143)Szent László és a sváb származású Adelhaid királyné leánya, aki apja halála után sokáig Könyves Kálmán király udvarában élt. 1105-ben jegyezte el a bizánci trónörökös, Ioannés Komménos. A házasság megkötéséhez át kellett térni Piroskának az orthodox hitre, amelyben az Irén nevet kapta. A keresztény hit igazságait szemmel tartotta mindenkor. Férjével ő alapította a konstantinápolyi Pantokrator monostort, mozaikképét pedig a Hagia Sophia őrzi a mai napig. Sűrűn fogadott szentföldi zarándokokat, küldötteket magyar földről, soha nem fordított hátat a hazájának, többször közvetített a Magyar Királyság és a Bizánci Birodalom között. Halála után az orthodox egyházban szentté avatták.Tóthné Brigitta
Arpad-hazi_Sz__Kinga.jpg
Árpád-házi Szent Kinga (1224 - 1292)IV. Béla királyunk leánya tizenöt évesen lett lengyel királyné Boleszláv krakkói herceg hitveseként, miután férjét királlyá választották. A királyi pár örökös tisztasági fogadalmat fogadott Kinga hatására és kifejezett kérésére. Szent Kinga nagy mértékben hozzájárult az ország gyarapításához, hozományát (40.000 aranymárka) a tatárok elleni védelemre szánta. Körútja során a máramarosi sóbányában kérte atyját, hogy adjon sótömböket a lengyelek számára. Kinga sok templomot, kolostort építtetett. A legjelentősebb az Ószandecban alapított ferences kolostor. Férje halála után klarissza apáca lett. Vagyonát szétosztotta a szegények között. 1292-ben halt meg. 1690-ben boldoggá avatták, majd 1999-ben II. János Pál pápa szentté avatta.Tóthné Brigitta
Szent_Korona-teljes1-szimbolumokkal.jpg
A világ egyetlen Szent Koronájának jelképrendszereVilágunk kultúráinak szent jelképrendszerei a Korona szimbolikáján keresztül!
A Szent Korona részletei és az alsó sávon felsorolt jelképek is kattintással kereshetők!

A Szent Korona a világnak

Reméljük tudta is mit mond az amerikai őrnagy, de megvalósítani csak mi lehetünk képesek, nőjetek fel hozzá.A koronáknak három típusát ismerjük:

1. a házi korona, melyre semmiféle megkötés nem vonatkozik;
2. az országló korona, melyet az uralkodóknak meghatározott alkalmakkor viselni kellett, és
3. a beavató korona, melynek analógiái csak Belső-Ázsiában vannak; európai képviselője egyedül a Magyar Szent Korona. Ezt az uralkodó csak koronázáskor viselheti, amúgy két koronaőr őrzi. Rajtuk kívül csak a nádorispán nyúlhat hozzá, aki koronázáskor párnán a helyszínre viszi és az érsek helyezi a király fejére. A magyarok királyainak koronája az államiság jelképe lett, ebből alakult ki a világon egyedülálló Szentkorona Tan.

5 hozzászólásadmin
Szent_Laszlo.jpg
Szent László királyKiváló uralkodói képességével, vitézségével és életszentségével kivezette a magyarságot a belső veszedelmek örvényéből, és megmentette a külső ellenségek halált és pusztulást hozó támadásaitól.

,,Amikor a magyarok meghallották -- olvassuk a gesztaírónál --, hogy Magnus (Géza) király meghalt, egész sokaságuk öccséhez, Lászlóhoz gyűlt, és egy értelemmel, közös szóval és egyetértő akarattal őt választották az ország kormányzására, vagyis helyesebben buzgó és állhatatos kéréssel rákényszerítették. Mindnyájan tudták ugyanis, hogy föl van ruházva a tökéletes virtusokkal, hite szerint katolikus, kiváltképpen kegyes, bőkezű adakozó, szeretettel teljes. Úgy ragyogott föl, mint köd közepette a hajnali csillag, mely elűzi a homályt; és miképpen a telihold világol a maga napjaiban, vagy amiképpen a nap ragyog: fény lett népének közepette.''
Magánnyomozó
Szent_Istvan.jpg
Árpád-házi Szent István996-ban vette feleségül Henrik bajor herceg leányát, a későbbi II. Szent Henrik német császár testvérét, Gizellát, akivel sok hittérítő és lovag jött Bajorországból. Atyja életében a nyitrai dukátus ura volt, majd 997-ben, Géza fejedelem halála után követte őt a fejedelmi székben. Az ezredfordulón, 1000 karácsonyán, (más értelmezések szerint 1001. január 1-jén vagy 1000. augusztus 24-én) koronázták királlyá Esztergomban a feltehetőleg II. Szilveszter pápától kapott koronával, amely azonban nem azonos a ma Szent Korona néven ismert uralkodói jelvénnyel. Ezzel megalakult a keresztény, független Magyar Királyság. István és Gizella fia, Imre herceg 1031-ben egy vadászaton meghalt. Istvánt a gyász megviselte, majd súlyosan meg is betegedett. Így utolsó éveire egyenesági örökös nélkül maradt. Utódaként végül unokaöccsét, Orseolo Pétert nevezte meg. Halála előtt Magyarországot a Boldogságos Szűzanyának ajánlotta fel. (Bizonyos kutatók szerint a korabeli szokás szerint tulajdonába adta.)Magánnyomozó
szent_imre.jpg
Árpád-házi Szent Imre királyfiSzent Imre legendáját az Érdy-kódexben olvashatjuk. Jámborságával már gyermekkorában kitűnik. Királyi atyjával egyszer Szent Márton hegyére ment a bencés monostorba, ahol a szerzetesek illő tisztelettel fogadták őket. Imre miért Szentlélekkel teljes, kinek mind megismervén érdemes voltát, mindent azonképpen meg apolgata (megcsókolta). Nekit csak egyször, nekit háromszor, nekit ötször és egyet végre hétszer. Annak kedég vala fráter Maurus neve. Mikoron az szent mise megáldatott volna, az szent királ titkon kérdé meg az ő fiát, miokáért tette volna. És megjelenté az ő atyjának, hogy mindeniknek annyi esztendei volna, Hogy tisztaságus életöt fogadtanak volna. Az utolsó kedég fráter Marus szeplőtelen szűz volna.

Szent Imre hercegünk sajnos, fiatalon egy vadászbaleset áldozata lett. Amit tudunk róla, életéről, feltételezhető, hogy nagy királyunká lett volna, akárcsak édesapja...
Magánnyomozó
Szuzmaria-ora-pro-nobis.jpg
Magyarok Nagyasszonya, Pir-palastu-as-an: a Napba Öltözött Asszony - Pír Palástú AsszonyA trónon ülő, gyermekét átölelő Madonna előtt a szentek:
Szent István, Imre, László, Erzsébet, Gellért és Margit térdepelnek.
A nagy nyilvánosság számára nem látogatható bécsi Pázmáneumban található.
Szent István halála előtt Magyarországot a Boldogságos Szűzanyának ajánlotta fel. (Bizonyos kutatók szerint a korabeli szokás szerint tulajdonába adta.) Ezért nevezik Magyarországot Mária országának.

Pir-palastu-as-an: a Napba öltözött asszony (Jelenések 12:1).
A magyarok Nagyasszonya.
Pír Palástú Asszony.

Teljesebb kép:A P-R szógyök fordulatait lásd a lentebbi kulcsszavakra kattintva!
1 hozzászólásRCHARD
 
8 fájl 1 oldalon