Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Baál (Jahve legnagyobb ellenségének) felemelt kezű szobra; Nimród annak a babiloni dinasztiának az élén áll, amelyet kánaáninak neveztetnek; Ókánaánita ábécé; Visszatérnek a kémek Kánaánból;
Baal_Ugarit_Louvre_AO17330.jpg
Baál (Jahve legnagyobb ellenségének) felemelt kezű szobra a Louvre Múzeumból.Baál kultusza a kánaáni területeken erősen kapcsolódott a földműveléshez, amely az eső rendszerességétől és mennyiségétől függött. A Biblia Baált úgy mutatja be, mint YHWH legnagyobb ellenfele. Izrael népét már a Kánaánba való bevonulás előtt áldoztak Baál-Peórnak (Num. 25,1-9), amivel bűnt követtek el. A Bírák Könyvében gyakran elhagyják YHWH-t, Baálért vagy Aseráért (Bír. 2,13; 3,7). A Baál-kultusz a tetőpontját Aháb király és felesége, Jézabel uralkodása alatt érte el. Ebben az időben lépett fel Illés próféta, aki YHWH parancsára kihívta Baál papjait, hogy mindenki számára kiderüljön, YHWH vagy Baál-e az eső forrása.
A Héber Bibliában YHWH Baál számos attribútumát átveszi, pl. felhőkön lovagló (Zolt 68:5), amikor elindul Széírből, akkor csepeg a hegy (Bír 5:4), illetve legyőzi a tengeri szörnyet (Zsolt 74,14); mégis ádáz ellenségekké válnak, ami érdekes jelenség annak a fényében, hogy ugyanakkor Él isten teljes attribútum-készletét, sőt a nevét is magába olvasztotta, beleértve a lokális Él-kultuszokat...
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
Nimrod_csillagkepe.jpg
Krónikáink a magyarokat Noé két fiától, Chámtól vagy Jáfettől eredeztetik (A kép részletei kattintással kapukat nyitnak meg...)A Képes krónika-család és a Tarih-i Üngürüsz a bibliai Chámon és Kuson keresztül Nimródtól származtatja a hunokat és a magyarokat.
Nimród az ókorban nagyon népszerű volt, számos néphagyomány, sok-sok feljegyzés és könyv emlékezik meg róla. Josephus Flavius szerint Nimród kezdeményezte Bábel tornyának az építését (a Károli Bibliában e tényt név nélkül említtetik), amely áttételesen az eladdig egy nyelven beszélő nép nyelvének összezavarodását okozta. A zsidó Hagadda Nimródot Ábrahám kortársának, a bálványimádás és a tűztisztelet megalapítójának tartja. A szíreknél Ábrahám Nimródot égő kemencébe vetette, mert nem akart felhagyni a bálványimádással. Az arab hagyomány Nimródnak ró fel minden rosszat és jót. Chorenei Moses szerint Nimród birodalma az örmény hegyekig nyúlt. Mások azonosítják az asszír Ninussal, Ninive alapítójával. Az óbabiloni korból származó un. „Nabateus mezőgazdaság” c. arab könyvben az áll, hogy Nimród annak a babiloni dinasztiának az élén áll, amelyet kánaáninak neveztetnek.
2 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
Flag_of_Palestine.png
Palesztin Autonómia zászlajaPalesztina vagy Palesztin Autonóm Területek, hivatalosan Palesztin Autonómia jelenleg 127 ország által hivatalosan elismert de jure terület a Közel-Keleten. Területét Ciszjordánia és a Gázai övezet alkotja. Az ENSZ-ben megfigyelőként van jelen.

Az 1967-es hatnapos háború során Izrael kiűzte területéről az egyiptomi és jordán megszálló csapatokat és elfoglalta a területet. Az 1993-as oslói megállapodás óta a Gázai övezet és Ciszjordánia egyes területei felett a Palesztin Nemzeti Hatóságé az ellenőrzés.

A terület az ókori Egyiptom XIX. dinasztiája idején a Hettita Birodalom, Babilónia és az Egyiptomi birodalom közötti területként többnyire egyiptomi fennhatóság alatt állt, Kánaán országaként utaltak rá. Babiloni szövegekben a Kánaánnak megfelelő szó Kinahhu-nak hangzik, s ez jelentette eredetileg a piros bíbort, amelyet a tengerből halászott bíborcsigából nyertek.
Arch10101010101010101010
(1 szavazat)
Proto-Canaanite_alphabet_reconstructed_20_glyphs.png
Ókánaánita ábécéEz az un. ó-kánaánita abc-t a XX. sz. közepén még proto-sinaitic, azaz ó-sinai írásnak hívták. Kb. Kr.e. 1700-ból való.
Az az érzésem, hogy a zsidók be akarják vonni a héber írás bűvkörébe. A kánaánitától már csak egy lépés a héber. A Sínai félsziget vésetein, kövein találták. Ezen abc-éhez nagyon közel áll az un. ó-föníciai (Kr.e.1200). Ám ez sem tiszta szemita írás.
Való igaz, hogy az ó-föníciait már a héber elődjének tekintik.
Az északi szemita írások sorrendje: phoeníciai - jeruzsálemi (nem a héber, hanem a hattik írása) - arámi (arameusnak is mondják karthagói, szír, hieratikus abc ) palmürai (Kr.e. 137 körül) szír/estrangelo majd érdekes módon az un. szögletes írás majd a héber.

A déli szemita írások: nabateus, kufi, szabeus (sábai) arab, etióp.
Az aláhúzottak s talán még a nabateus rovásírás.
Arch0000000000
(0 szavazat)
Lanfranco_Moses_and_the_Messengers_from_Canaan.jpg
Visszatérnek a kémek Kánaánból (Giovanni Lanfranco, XVII. sz.)24.
Mikor pedig eljutának Eskol völgyéig, lemetszének ott egy szőlővesszőt egy szőlőfürttel, és ketten vivék azt rúdon; és a gránátalmákból és a figékből is szakasztának.
25.
Azt a helyet elnevezék Eskol völgyének; a szőlőfürtért, a melyet lemetszettek vala onnét Izráel fiai.
26.
És visszatérének a föld megkémleléséből negyven nap mulva.
27.
És menének, és jutának Mózeshez és Áronhoz, és Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, Párán pusztájába, Kádesbe; és hírt vivének nékik és az egész gyülekezetnek, és megmutaták nékik a földnek gyümölcsét.
28.
Így beszélének néki, és ezt mondák: Elmentünk vala arra a földre, a melyre küldöttél vala minket, és bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és ez annak gyümölcse!
29.
Csakhogy erős az a nép, a mely lakja azt a földet, és a városok erősítve vannak, és felette nagyok; sőt még Anák fiait is láttuk ott.
30.
Amálek lakik a dél felől való földön, és Khitteus, Jebuzeus és Emoreus lakik a hegyeken; a tenger mellett, és a Jordán partján pedig Kananeus lakik.
...
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
samson_erme-qpr.jpg
Sámson létének első régészeti bizonyítéka kerülhetett elő IzraelbenA bibliai Sámson létének első régészeti bizonyítéka lehet egy oroszlánnal viaskodó férfit ábrázoló pecsétnyomó, amely Izraelben került elő – olvasható a The Daily Telegraph online kiadásában.
Az izraeli régészek Jeruzsálem közelében, a Júdeai-hegyekben végzik Béth-Semes feltárását. A hajdani település a filiszteusok területének szélén volt, az Ószövetség szerint ez Sámson szülőhelye.
A mindössze 2,5 centiméter átmérőjű pecsétnyomó abból a rétegből került napvilágra, amely a Kr.e. 11. századra datálható. Ez az az időszak, amikor az izraeli törzsek, Józsué vezetésével meghódítva Kánaánt benépesítették a területet. A bírák korának nevezett időszakban – amelyet a Biblia rendkívül nyugtalan periódusként ír le – az izraeli törzseket “ad hoc” vezetők (bírák) irányították. A rendkívüli testi erejű Sámson a Bírák könyve hat “nagy” és hat “kis” bírája közül az utolsó “nagy”.
Tóthné Brigitta0000000000
(0 szavazat)
img706.jpg
Vermes Tibor : Mitikus Biblia /16., oldalAz égben kötött házasság. Jákób megcsókolta Ráhelt /felső kép
Vándorlás Kánaán földjére /alsó kép
TTF0000000000
(0 szavazat)
rovas-ly.jpg
Rovás Ly alakváltozatokA Magasságos Isten neve a kánaánita forrásokban: Él Elyön. Él eljön!

A szakrális geometriában a sík és a tér kialakulása, a minden és a semmi megértése felé vezet. A több dimenziós ábrázolásokban, az él és élek létrejöttének egyik alapja.

A Nap, a lyuk a mindenre és az arany jelképe is.

Őseink nem a Napot imádták, hanem tisztában voltak a Világegyetem szerkezetével és két lábon a Földön állva a Nap a következő felfogható központja. Éjjel a Galaxis, a Tejút központja is látszik, ahol a Mérőhegyet (keleti forrásokban Meru-hegyet) tudták. A Kereszténységben Krisztus trónjára, a Mérőtrónra is utal.

Tudományos kép: Bolygószületés (Az Égigérő fa más szintjein is értelmezendő!)Meru a Tejút közepe (A farkába harapó kígyó: az uroboros, az alkímiában a halhatatlanság jelképe)
12 hun-magyar rovás ABC
Fischer K. Antal gyűjtés
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
baranya.jpg
Baranya megye címereBaranya megye címere álló, csücskös talpú doborpajzs, kék mezejének zöld pajzstalpján kétszintű, ostrompárkányzatán négyormú ezüstbástya áll, kapubéllete kváderkövekkel kirakott, fekete kapuboltjában nyitott arany leveleskoronával ékesített, kisméretű, álló, kerektalpú ezüstpajzs lebeg, rajta arannyal az L és a J betűk látszanak. Az első szint párkányzatán két, balról jobbra haladó férfi, vállaikra vetett rúdon hatalmas zöld levelű óriási zöld szőlőfürtöt visznek. Mindkettőjük feje aranyló búzakalászokkal koszorúzott, csizmájuk fekete; a jobb oldali vörös zekét és kék nadrágot, a bal oldali kék zekét és vörös nadrágot visel. A csapórács is fekete. A pajzsot balról pálma-, jobbról olajág övezi. A kapubástya nyilván a vármegyei mivoltra utal, a szőlővivő jelenet bibliai vonatkozásokat is idéz (Jozsue kémei Eskol völgyéből egy óriási, két ember által egy rúdon cipelt szőlőfürtöt hoznak Kánaán termékenységének bizonyságául. Vő. Nm 13, 23-24), bár valószínű, hogy a Baranya-szerte ismert heveng...Arch0000000000
(0 szavazat)
nemrut_dagu.jpg
Nimród hegye (Nemrut-hegy)1987-ben a Nemrut-hegy felkerült az UNESCO Világörökségi listájára.
Nimród
Mit mond a Révai nagy lexikon:
Khám, Noé második fia. A bibliai elbeszélés szerint Khámnak négy fia volt: Kus, Micrajim, Put és Kanaan. Kus alatt értették Dél-Arábia és Etiópia népeit. Micrajim alatt Egyiptom, Put alatt valószínüleg Libia értendő.

Ma már beigazolódott, hogy a kusok a szumirokkal egyidőben, jóval a semiták előtt, Arábiában éltek. Az első szakrális uralkodók ők voltak. Ázsiában a „kus” szó szkítát, szittyát jelent (és nem a hibásan lefordított afrikai etiópokat). A kus-nép, azaz a „szent kos népe” Khám-tól származtatja magát. A szumer KÁM a szószedet szerint „tökéletes isteni Tudás” jelentéssel bír. Eszerint az ősi értelemben, Nimrud atyjában, Kusban már egyesült két fontos, a magyarságra jellemző vonás:

1. Ez a nép az égi szarvas (Szíriusz), a csillagvilág, a kozmosz szülötte, mely isteni elrendelésből született a földre (gondoljunk csak az ősmagyar regösének szarvasállat - csillagvilág párhuzamára.
admin10101010101010101010
(2 szavazat)
phoenician-alphabet.jpg
Föníciai ABCA föníciai ábécé az egyik elfogadott álláspont szerint az ókánaánita ábécé leszármazottja, azonban az ugariti ábécé esélyesebb jelölt erre történeti és írástörténeti okokból. Az ugariti ábécét viszonylag későn ismerték meg, amikor az írás keletkezéséről már kialakult egy elfogadott elmélet. Létezését a hagyományoknak megfelelően i. e. 1050 óta tartjuk számon. Az ábécét a föníciaiak használták északi-sémi nyelvük lejegyzésére. Az ábécé modern leszármazottai közé tartozik a héber ábécé, a görög ábécé, a latin írás és a cirill ábécé is, bár a görög ábécé nevei jobban hasonlítanak az ugariti ábécé megfelelő betűihez. Csakúgy, mint az ókánaánita, a föníciai is mássalhangzóírás, amely nem tartalmaz jeleket a magánhangzókra – ezek kimaradtak a leírt szövegből. Az első ábécé, amely már a magánhangzókat is jelölte, a görög ábécé volt.

Föníciai feliratokat számos, a Mediterráneum környékén található korábbi föníciai város és gyarmat területén találtak...
1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
phoenician2520alphabet.jpg
Föníciai ABCA föníciaiak kezdetben az egyiptomi hieratikus írást használták, majd az i. e. 14-13. században alakították ki a saját ábécéjüket, nagyjából egy időben a görög ábécével. A létrejöttében az ugariti ábécé számottevő szerepet játszhatott, az ékírásos ábécét egyszerűsítették és papiruszra írható formájúvá változtatták, néhány hangzót elhagytak. Éppígy szerepet kapott az írásrendszer kialakításában az ókánaánita ábécé is, amelynek egy képi jeleit szintén egyszerűsítették.

A föníciai írás legnevezetesebb fennmaradt emléke az úgynevezett moábita kő. Ezt a követ francia kutatók találták meg a Holt-tenger közelében a 1868-ban. A kő az i. e. 9. századból származik, és Mésa, moábi király győzelmeit örökíti meg.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
12 fájl 1 oldalon
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!