Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!A jászok jelképének tartott, letelepedésük óta őrzött Lehel kürtje. A Szent Korona mellett az egyetlen méltóságjelvényként tisztelt tárgy hazánkban.
arpad-tamga.jpg
Részlet a Képes krónikábólAz Árpád vezette magyarok visszafoglalják a Kárpát medencét.

A kézben tartott tárgyak kiemelésével.
A csobolyón látható tamga Árpád jele lenne? A kürt mellett Lehel kürtje.

Teljes kép:Ezek a tamgák a kor pecsétjei voltak, melyek az egyes törzsek vagy családok egymástól való megkülönböztetését szolgálták. A jel bár nagyon apró, de erős nagyítás mellett a részletek jól láthatóvá váltak így sikerült megrajzolnom a csobolyón lévő ősi jelet.

(tamga felfedezése: http://csabavezir.blog.hu)
1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
lehel_kurtjenek_reszlete.jpg
Felemelt kezű köszöntés a végtelen fonat felettLehel kürtjének részlete.

Részletek a "Lehel-kürt" faragványaiból
(kiterjesztett szárnyú sas, jelet adó tenyér, cirkuszi jelenet, kentaurok)
László Gyula, Lehel kürtje. Jászberény, 1973, 14. old., 19. old. középen balra, 19. old. középen jobbra, 19. old. alsó sor jobbra. Módos Gábor felvétele. Jász Múzeum, Jászberény.
Arch0000000000
(0 szavazat)
42509.jpg
A jászok jelképének tartott, letelepedésük óta őrzött Lehel kürtje a Szent Korona mellett az egyetlen méltóságjelvényként tisztelt tárgy hazánkbanA jászok egy indoiráni nyelvű nép, nevük a Belső-Ázsiában élt, kelet-iráni nyelvű ásziktól ered, rokonaik pedig a kaukázusi Oszétiában élő oszétok.
Hajdanán a jászok voltak Európa legdrágább katonái: a Római Birodalom egyes provinciáinak határait és Bizáncot is ők védték.
A jászok ősei Magyarországra a 13. század folyamán a kunokkal együtt, több hullámban jutottak el és telepedtek meg, 1239 tavaszán IV. Béla király (1235-1270) a vármegyéktől független koronabirtokokra telepítette őket.
A hatalmas állatsereglettel rendelkező nomádok számára ideális szálláshelyet jelentett a szinte lakatlan Alföld, viszont sok gonddal járt beilleszkedésük a keresztény magyarság soraiba.
A jászok - a székelyekhez vagy a szászokhoz hasonlóan - székekbe szerveződtek, amelyek ugyanazt a szerepet töltötték be, mint a vármegyék. A jászok kapitányokat választottak, legfőbb bírájuk pedig a nádor volt.
...
1 hozzászólásArch10101010101010101010
(1 szavazat)
Lehel_kurtje.jpg
Lehel kürtjeMolnár Ferenc: Jász-Berény várassában lévő Leel kürthének, vagy Jász-kürtnek esmérete 1788.
"Némellyek azon még tőlök nem látott Kürthrűl hibássan vélekednek, hogy az tsak valami ollyas ökörrűl le húzott közönséges szarv, mellyet a Vadászok nyakokban akasztanak. De ez után nem ollyan könnyen kell gondolkozni; mert ha a Vad-szamárnak nints: bizonnyára semmi más e világgal meg ösmértetett állatnak olly szarvai nintsenek."
RCHARD10101010101010101010
(5 szavazat)
Lehel_kurtje4.jpg
Lehel kürtjének részleteA magyar Lehel-mondában (hibásan) megjelölt „Konrád császár” alakja valószínűleg Konrád lotaringiai hercegre (922–955), I. Ottó német-római császár vejére utal, aki az augsburgi csatában a magyarok ellen harcolva veszítette életét. RCHARD0000000000
(0 szavazat)
Lehel_kurtje3.jpg
Lehel kürtjének részleteLehel kürtje Lélnek (más írásmód szerint Lehelnek), Árpád nagyfejedelem leszármazottjának, a kalandozó magyar hadak egyik vezérének kürtje. Egy monda szerint Lehel vezér a Lech-mezőn vívott csatában fogságba esett, majd miután „Konrád császár” színe elé vezették, kürtjével azt úgy homlokon vágta, hogy meghalt. A jászberényi Jász Múzeumban őriznek egy elefántcsont kürtöt, melyet a hagyomány Lehel kürtjének tart.RCHARD0000000000
(0 szavazat)
Lehel_kurtje2.jpg
Lehel kürtjének részleteMár Anonymus 1200 körül keletkezett Gestájában szó esik Lehel kürtjéről: „Tas fia Lél megfújta a kürtjét, Bogát fia Bulcsú meg felemelte a zászlaját, s az első hadsorban indultak ütközetbe a görögök ellen.” (Salán vezér elindulása Árpád vezér ellen). Lehel halálával kapcsolatban Anonymus annyit tud, hogy „Lél meg Bulcsú fogságba estek, s az Inn folyó mellett akasztófán végezték életüket.” (Lél és Bulcsú halála).RCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
Lehel_kurtje1.jpg
Lehel kürtjének részleteA Kálti Márk, majd Thuróczi János krónikájában (14., 15. század) is megidézett Lehel-monda szerint viszont Lehel és Bulcsú elfogatása és kivégzése során fontos szerep jutott Lehel kürtjének: „A császár azt mondta nekik: »Válasszatok magatoknak halált, amilyent akartok!« Lehel így felelt: »Hozzátok ide kürtömet, amelybe előbb belefúvok, aztán felelek neked.« Odavitték a kürtöt, és a császárhoz közeledve, mikor nekikészült a kürtfúvásnak, erősen homlokon vágta a császárt, kit egy csapással megölt. S azt mondta neki: »Előttem fogsz menni, és szolgálni nekem a másvilágon.« Mert az a hite a szittyáknak, hogy akiket életökben megöltek, azok szolgálni tartoznak nekik a másvilágon. Haladéktalanul lefogták őket, és Regensburgban bitófán megfojtották.”RCHARD0000000000
(0 szavazat)
kurt.jpeg
Lehel kürtjeA jászberényi Jász Múzeum kürtje a magyar nemzet féltve őrzött kincse, a jászok nagy becsben tartott ereklyéje, amelyhez egyik legszebb mondánk, a Lehel-monda fűződik: "955-ben, I. Konrád uralkodása alatt történt, hogy a magyarok Németországot erősen feldúlták, de amikor Augsburg városához értek, ott erős ellenállásra találtak. A város melletti Lech-mezőn vívott véres csatában a németek a magyarokat megszorították, egy részüket kegyetlenül legyilkolták, másokat pedig fogságba vetettek. Itt esett fogságba a kalandozó magyarok két vezére, Lehel (Lél) és Bulcsu is, akiket mindjárt a császár elé vittek. A császár azt mondta nekik: "Válasszatok magatoknak olyan halált, amilyent akartok." Lehel erre így felelt: "Hozzátok ide kürtömet, előbb megfúvom, aztán válaszolok." Odavitték a kürtjét, ő pedig mielőtt belefújt volna, közelebb lépett a császárhoz, és a kürttel olyan erősen homlokon vágta, hogy az azonnal meghalt. Lehel ekkor így szólt: "Előttem jársz és szolgám leszel a másvilágon!" 1 hozzászólásTóthné Brigitta10101010101010101010
(1 szavazat)
9 fájl 1 oldalon
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!