Világbiztonság

Nyílt Társaság
Pír, piros, pirkad, parázs, pernye, pörzsöl, táltosparipa, ... Ugye látjuk az ősképeket amik összekötik és mozgásba hozzák ezeket a kifejezéseket? Nyelvünk ősi szerkezete, a mássalhangzó vázakra épülő gyökrendszer. A gyökrendszert az őselemeken és a téridő szerkezetén keresztül lehet legkönnyebben megérteni. Tudatos használatához több dimenzióban kell gondolkodni. Látni kell az ősképeket, melyek a mássalhangzó párokhoz, illetve a hangképzés szabályai szerinti átmenetekhez kötődnek! Ne feledjük, hogy sok ősi írás (pl. sumér, egyiptomi) valamint héber, arab, stb. csak mássalhangzókat használ(t). Modern változataikban a magánhangzók ki vannak pontozva. A nyelvek összefüggéseinek vizsgálatakor a mássalhangzó váz tehát kiemelten fontos. Ugyanakkor a magyar nyelv szerkezeti felépítésének megértéséhez is kiemelten fontos megismerni az ősi szavak kapcsolatrendszerét és azután a magánhangzók fontosságát. Gondoljunk csak az S-T-N gyökre: Isten szavunk több információt hordoz mint a sátán szó. Utóbbi a két á-val a másolásra is utal, mássalhangzó vázuk mégis megegyező. Bolyai János világhírű matematikus a magyar nyelv és a matematika összefüggéseit is kutatta; A magyar ragozó nyelv. Képmegjelenítő, képíró tulajdonságokkal bír. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk képekben gondolkodni, lelki szemeinkkel látjuk amit mondunk. Elképesztő logikai rétegeket tartalmaz! Az ősgyökrendszer segítségével felbontjuk a szavakat és szógyökök, illetve hangok jelentéstartalmát vizsgáljuk. Szófordulatok segítségével egy élő, képi világ jelenik meg előttünk. Az összefüggések alátámasztásához a rovás jelkészletet is vizsgáljuk. A képekre kattintva böngészhető képi kulcsszavak és további információ érhető el. Egyes képek jelképkereső alkalmazással vannak ellátva. Jelenleg 175 képes leírás böngészhető 15 oldalon. Feliratkozás hírlevére: hirlevel@vilagbiztonsag.hu
csillagember.jpg
Kapcsolatteremtés a Tudat-felettivel azaz 4 dimenziós létezőnkkel (Agyi neuronhálózatunk, az Univerzum szerkezete és az Égig érő fa)A kapcsolat alapja a fény. A szabad akaratból eredő képesség, tehát a teremtő erővel bíró gondolatok képi megjelenítése.
A sík és a tér, majd világok kialakítása...

Szent Korona kereszt: Születés a 4. dimenzióba
Élet-magja gömbökkel, 3 dimenzióban megjelenítve. Így nézve 4 szirmú virágot, alakot alkot.

Térfordulatok az örök élet és a halál szimbólumán keresztül:

Sol (latinul Nap) Sóly-om az én Napom, a bennem élő fény.Én a fény vagyok, a szabad, szárnyaló képzelet. Az Égígérő fa vagyok, az ágaimon fészket raknak az ég madarai.Összpontosítok, fészket rakok. Mag-tudatú jel-én-lét-ben vagyok. A szer-etet.
A "tört-én-elem-et" összerakom a magyar nyelv ősgyökrendszerével.Élek, szakrális sark-árnyak, elemekEgy az Isten!
1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(3 szavazat)
abrakadabra-k.jpg
Lebegés hanggal - Abrakadabra - Ábrák a dobra Hangrezgés keltette állóhullámok a térben.
Ezt a tudást nem vehetik el tőlünk. Ez belülről fakad!
A Világegyetem egyetemes rezgése ami megjelenik előttünk. Az anyagi világ ettől létezik. Az emberi tudat az összekötő kapocs az éteri és az anyagi világ között.

Az eljárást egy lemezen szemléltetjük. Apró szemcsék olyan formákat alkotnak melyek a világ számos szent jelképrendszerében megjelennek. A Szent Korona felülnézeti képét is láthatjuk.Megfelelő helyzetű hangforrásokkal lebegtetni lehet tárgyakat:
A Világegyetem rezgése az ami a sejtek alkotóelemeit, a fehérjéket is összeilleszti.
2 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(11 szavazat)
The_Ancient_Javanese-Balinese_Dragon_Antaboga.gif
Ősi balinéz (jávai) világsárkányAntaboga a világsárkány az iszlám előtti jávai hagyományban.
Antaboga meditált és megteremtette a világteknőst Bedawang-t.

Nagá: Magyar ősgyökrendszeri értelmezése: Nagy ágú, ágas-bogas, ágyas világkígyó.

Kapcsolódó jelképrend:Meru-hegy /mérő hegy/ (szanszkrit nyelven Sumeru) - A Tejút magja. Nimród csillagképén, a Vadász csillagképen keresztül jutunk csillagösvényen a Tejút közepébe. Felülnézeti és oldalnézeti világképeken bemutatva.

Bővebben:

http://vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?pid=21883
Indiai kultúra10101010101010101010
(1 szavazat)
kettoskeresztnyelv.jpg
Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivelNyelvünk, így ősi írásunk a rovás jelkészlete is több szinten hordozza az információt. A különböző értelmezések és felismerések nem zárják ki egymást. Az egyén, a család, a nemzet és az emberiség egészséges viselkedési mintáival fogunk találkozni. Egy varázslatos, élő nyelvet vizsgálunk hangi és képi megjelenéseiben. Legyünk türelmesek egymással és a titkok megfejtéseivel kapcsolatosan is! Nyugalmat, figyelmet, fegyelmet és kitartást igényel a több szinten zajló információ-elemzés. A FiGY-elem és a FeGY-elem nagyon ősi rovás összevonásban találkozik. Az "F" a körkereszt, és a "GY" mint kettőskereszt adja a királyi jelképek egy részét, az országalmát!

Összefoglaló cikk: http://www.vilagbiztonsag.hu/fejleszt/szakralis/nyelvunkrol-a-kettoskereszt-osszefuggeseivel.html
Arch10101010101010101010
(1 szavazat)
Fenster_edited.JPG
Fény és tér - fényes térNémetül az ablak: fenster.

Gyökökben a jövő - A magyar nyelv titka, 1.rész (Varga Csaba)

Arch0000000000
(0 szavazat)
Jezus-halak.jpg
Jézus jele a hal alakBenne a Teremtés ábrázolása a szakrális geometrián keresztül.
Hallak és látlak. Szeretlek, szerrel etetlek. Haladás csak akkor van, ha hal adáskor hálóadás is történik. Ezért jár a hálaadás.

Márk Evangyélioma 1. rész
"15.
És mondván: Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higyjetek az evangyéliomban.
16.
Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont és Andrást, annak testvérét, a mint a tengerbe hálót vetének; mert halászok valának.
17.
És monda nékik Jézus: Kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halászszatok."

A kép egyes részletei szimbólumkapukat nyitnak meg!
4 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(7 szavazat)
boginya_Mokosh_28Makosh29_28429.jpg
Mokos istennőMokos - Makos: magos, magas. Égig érő fával illetve a fa megtestesítőjeként is gyakran ábrázolják.
Mokos a " mok " és az " os " két gyök elem összeolvasztásából keletkezet .
A " mok " mai Magyar jelentése lehet a " nagy " ,.mig az " os " gyök " ős " . A konkrét jelentés Magy Ős vagy Nagy Ős ...
" k " > " g/gy "
1 hozzászólásArch10101010101010101010
(1 szavazat)
boginya_Mokosh_28Makosh29_28329.jpg
Mokos nevének összefüggései - Földanya aki az Égigérő fává vált (szláv mitológia)Nevének jelentései között szerepel: Mokry "nedves" és moknut (i) "vizes lesz.".
A szláv mitológiában az Égig érő fa és Földanya megtestesítője. Ezen a gondolati fonálon elindulva a magas, magos minőségeket is képviseli. Magyar nyelvű szófordulatok: Makkos, mákos, okos, több szintes, tehát: fokos.
Makos"-ból származik az anya, "anya", és Kosh - "tétel" vagy "gabona kosár"). A termékenység és jólét szimbóluma.

Arch10101010101010101010
(1 szavazat)
_JEL_JEL_JEL.jpg
Varga Csaba: Jel, jel, jel"Az ősi írásleletek időben igen elszórtak, ugyanakkor a rajtuk fennmaradt betűk rajzi világa igen egységes, mi több, rendre ismétlődnek ugyanazok a jelek tízezer éveken át. Akad olyan eset is, hogy 5-10.000 éves különbséggel ugyanaz a három betűből álló felirat jelenik meg - egyaránt lóra írva. Mindebből eleve gyanakodhatunk arra, hogy ugyanarról az egyetlenegy ABC-rõl, jelkészletről lehet szó.
Különösen azért is erre kell gondolnunk, mert - egy grafikus a megmondhatója -, végtelen számú, egymástól rajzilag teljesen eltérő formavilágú jelsorozat állítható elő. (Ma is nagyon sok, grafikai ötletében gyökeresen eltér betűkészlet található a Földön.) Tehát ha mindig ugyanazon rajzi elv szerinti jeleket találunk a messzi múltban és ami még ennél is fontosabb: nem találunk másfélét is, akkor azonos jelkészletről lehet csak szó.
A könyv nálunk kapható:
http://maghun.com
2 hozzászólásArch10101010101010101010
(1 szavazat)
szoertelmezo-szotar.jpg
Varga Csaba: Szóértelmező Szótörténeti SzótárVarga Csaba e könyvében is cáfolhatatlanul bizonyítja nyelvünk gyökrendszerre épülését, bemutatja annak szerves „fraktál” szerkezetét és átfogó széles kapcsolatát a legtöbb eurázsiai nyelvvel. Igazolja, hogy szókincsünk nem a szomszédoktól kölcsönzött szóhalmaz, hanem majd egy millió szavunkat mi képeztük évek tízezrei alatt kevés alap ősgyökből. Ezzel bizonyítja, hogy a mi nyelvünk áll legközelebb Eurázsia „proto-nostratik”, valamikori közös nyelvéhez: mint egy „élő dinoszaurusz”.

Varga Csaba felfedezése: „ A kőkor szava kép”.

E szerint az ősgyökökben rejlő képek az idők folyamán nem változtak.

Megvásárolható vagy megrendelhető:

maghun.com

Varga Csaba - A Magyar ősműveltség eltitkolt arca 2011
hangfelvétel:

1 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
trianon_elcsatolt_teruletek.jpg
Tört Én-elem: Az egyéni és nemzeti öntudat szétesése, majd a nyelvi ősgyökrendszerrel való összeillesztéseAz "Én-elem" jelentése öntudat. Öntudat szavunk egyénre és nemzetre egyaránt értelmezhető. Öntudat: Önmagunkra és környezetünkre irányuló tudatosság. Amikor egy személy világosan látja, hogy ki ő, mi a szerepe, felismeri saját értékét és azt, hogy mi van és mi történik körülötte.
Egy nemzet öntudata darabokban.

Őseink hatalmas tudással bírtak. A magyar nyelvbe történelem szavunkon keresztül, mint egy tanítási rendszerbe avatnak be. Ez a szógyökrendszer, a szavakba kódolt tudás összeillesztése. Élesszük fel nyelvünk öntudatlanul használt szintjeit, lássuk meg benne az ősi tanítási rendszert! Így az egyén és a nemzet is öntudatára ébred, önmaga lesz újra.

A magyar ragozó nyelv. Képmegjelenítő, képíró tulajdonságokkal bír. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk képekben gondolkodni, lelki szemeinkkel látjuk amit mondunk. Az ősgyökrendszer segítségével felbontjuk a szavakat és szógyökök illetve hangok jelentéstartalmát vizsgáljuk. Szófordulatok segítségével egy élő képi világ jelenik meg előttünk.
2 hozzászólásArch10101010101010101010
(6 szavazat)
4h_50419802.jpg
Orosz tudósok megerősítették a villám keletkezésének űrelméletét: MennykőAlekszander Gurjevics és Anatolij Karastyin orosz tudósok új kísérleti igazolásokat találtak arra vonatkozóan, hogy a kozmikus sugarak okozzák a villámokat, azaz a nagy energiájú töltött részecskék a világűrből. A tudósok cikke a Physical Review Letters tudományos folyóiratban jelent meg.

A villámcsapás keletkezésének a folyamata meglehetősen bonyolult és pontosan nem lehet tudni, hogy mi okozza a villámlást.

Gurjevics és Karastyin több mint 3800 villámot elemeztek a munkájukban. Több száz esetben ki tudták mutatni, hogy a villámot rádióimpulzus előzi meg.

Ősgyökrendszeri összefüggés: Mennyből érkező részecske, kő a mennykő.

Kiegészítés: Mennykő szavunk tehát helytálló. Mennykő: Az űr felől érkező, néhány részecskéből álló mikro vagy nano -meteorit mely megváltoztatja a levegő elektromos tulajdonságait.
2 hozzászólásRCHARD9999999999
(4 szavazat)
184 fájl 16 oldalon 9