Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Pír, piros, pirkad, parázs, pernye, pörzsöl, táltosparipa, ... Ugye látjuk az ősképeket amik összekötik és mozgásba hozzák ezeket a kifejezéseket? Nyelvünk ősi szerkezete, a mássalhangzó vázakra épülő gyökrendszer. A gyökrendszert az őselemeken és a téridő szerkezetén keresztül lehet legkönnyebben megérteni. Tudatos használatához több dimenzióban kell gondolkodni. Látni kell az ősképeket, melyek a mássalhangzó párokhoz, illetve a hangképzés szabályai szerinti átmenetekhez kötődnek! Ne feledjük, hogy sok ősi írás (pl. sumér, egyiptomi) valamint héber, arab, stb. csak mássalhangzókat használ(t). Modern változataikban a magánhangzók ki vannak pontozva. A nyelvek összefüggéseinek vizsgálatakor a mássalhangzó váz tehát kiemelten fontos. Ugyanakkor a magyar nyelv szerkezeti felépítésének megértéséhez is kiemelten fontos megismerni az ősi szavak kapcsolatrendszerét és azután a magánhangzók fontosságát. Gondoljunk csak az S-T-N gyökre: Isten szavunk több információt hordoz mint a sátán szó. Utóbbi a két á-val a másolásra is utal, mássalhangzó vázuk mégis megegyező. Bolyai János világhírű matematikus a magyar nyelv és a matematika összefüggéseit is kutatta; A magyar ragozó nyelv. Képmegjelenítő, képíró tulajdonságokkal bír. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk képekben gondolkodni, lelki szemeinkkel látjuk amit mondunk. Elképesztő logikai rétegeket tartalmaz! Az ősgyökrendszer segítségével felbontjuk a szavakat és szógyökök, illetve hangok jelentéstartalmát vizsgáljuk. Szófordulatok segítségével egy élő, képi világ jelenik meg előttünk. Az összefüggések alátámasztásához a rovás jelkészletet is vizsgáljuk. A képekre kattintva böngészhető képi kulcsszavak és további információ érhető el. Egyes képek jelképkereső alkalmazással vannak ellátva. Jelenleg 175 képes leírás böngészhető 15 oldalon. Feliratkozás hírlevére: hirlevel@vilagbiztonsag.hu
Isten_szent_nevei.jpg
Isten szent neveiből épülő világkép: Minél több nyelven ismerjük az Egy szót és Isten neveit, annál érdekesebbé válik ez a kutatásAdjon Isten - Fogadj Isten - Óh Istenem - Van Isten - Egy Isten - Jó Isten

A nyelvbe kódolt tanítási rendszer az ősi világképeink megismerésével bontakozik ki.
A Világegyetem szerkezeti megjelenítése az Égigérő fával, mely két tőről ered, de csak egységben ér az égig. Az Élet és Tudás fájának egysége.
Egy-két-há: Egy a tér (a gyökér), kettő a tő, három halom (ha lomb). A levél erezete hordozza a fa képét.
Ugyanez a rendszer a kép és hang alapú gondolkodás illetve memória egysége is. A két agyfélteke és a köztiagy hármashalom rendje.

Az angol és a magyar nyelv rejtett összefüggései a következő képen keresztül:Érdemes tanulmányozni a mássalhangzók hangképzési rendszerét. A Gy-hang párja a G mellett a D is.

A lágy mássalhangzók ismét egy teljes rendszert adnak: GYermek, ATYa, ANYa, "LYó". A családi hármasságból a LeL-jük a jót.

A Végtelen és az Egy a különböző nyelveken lentebb!

5 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
Bolyai_Janos_28Markos_Ferenc_festmenye29.jpg
Bolyai János világhírű matematikus a magyar nyelv és a matematika összefüggéseit is kutatta„...nyelvünk gyökszavait kell kifürkészni: mit, ahhozi józan tapintattal többnyire ugyan nem is bajos elérni, ha szinte van is néha oly származatnak látszó szó is, melynek származását, s tehát értelmét, gyökét elég biztoson ma már nem tudhatni, vagyis melynek gyöke, eredeti, vagy hajdoni értelme homályos, és csak hozzávetőleg kísértődhetik meg annak jelentése kipuhatolása....még fiatal koromban valami tani eszméimet akarván, mégpedig lehető jól, tehát jó írásmóddal följegyezni, s csakhamar észrevévén a nyelv tökélyetlenségét, azonnal átláttam s meg is állítottam önszámomra a fő elveket is 1823-ban."

Kijelenthetjük, hogy Bolyai János nyelvészeti munkásságának igen komoly bizonyítékait őrzi az a közel tizenöt ezer oldalnyi kézirat, ami Marosvásárhelyen áll- feldolgozatlanul.
2 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
rovastarsas-feny-k.jpg
Fény ligatúra (összerovás)Fenn a fény, a megfoghatatlan láthatatlan űr, és az anyagi világ találkozásában. Ugyanezt az értelmezést kapjuk a Földön állva is, ha tudjuk, hogy a Föld gömbölyű...

Rovás F (Föld) alakváltozatok:Rovás NY (Anya) alakváltozatok:Rovás É alakváltozatok:Fischer Károly Antal gyűjtése nyomán.

A fény tömörebb ligatúrája a napkereszt:Olvasataiban még: Fenn a fényed - éned.
1 hozzászólásArch8888888888
(5 szavazat)
Ozirisz_Izisz_sujtas_ank.jpg
Ozirisz és Ízisz Az egyiptomiak úgy tartották, hogy az istenek az Orion csillagképből és a mellette található Szíriuszból érkeztek a Földre.

Az egyiptomiak hittek abban, hogy Ozirisz visszatér az Orionból egy napon.

Ősgyökrendszeri nyelvi összefüggések:

Felkelő Nap: HePeR - magyarul Pír, Hajnalpír
Delelő Nap: Rá, Ré - ERő
Lenyugvó Nap: ATuN - magyarul: Tűnő

Ozirisz és Ízisz nevében is jelen van az is-is (így is úgy is -mindkettőre utal) és az sz-z ősgyök mely a szűzre utal. Az ősi szövegeket Egyiptomban is mássalhangzóírással örökítették meg!

Folytatás a hozzászólásokban!
2 hozzászólásOktató9999999999
(1 szavazat)
marcz_lszl__a_finnugor_elmlet_tarthatatlansga_nyelvszeti_szempontbl.pdf
Marácz László: A finnugor elmélet tarthatatlansága nyelvészeti szempontbólI. A Magyar fordulat a magyar nyelvrokonság kutatásáról
1995 novemberében megjelent a Magyar fordulat - Politikai vélemények Közép-Európáról c. könyvem hollandul. A Magyar fordulat célja a kárpát-medencei magyarságot sújtó elnyomás és kultúráját övező hírzárlat többszörös tabu-gyűrű megtörése, az igazság kimondása volt, ideértve a trianoni békediktátum igazságtalanságát is. Nyelvészként felvetettem a magyar nyelv finnugor rokonságának a kérdését is. Azt a következtetést vontam le, hogy az elmélet nyelvészeti szempontból is tarthatatlan. A Magyar fordulatban a következő 10 pontban foglaltam össze a magyar nyelv finnugor rokonságára vonatkozó bírálatomat.

A teljes dokumentum letölthető a képre kattintva!
RCHARD0000000000
(1 szavazat)
mitokondrialis_DNS_uroborosz.jpg
A kétféle DNS összefüggő jelképrendszereA biológiailag halhatatlan élőlények (pl. őssejtek és hidrák) csak a kör alakú Mitokondriális DNS-t használják.

Mitológiai vonatkozások:
Az uroborosz, a saját farkába harapó kígyó a megújulást és az örök körforgást jelképezi. Sokan az örök élet szimbólumaként tekintenek rá. A sumér és egyiptomi ábrázolásokban a Shen gyűrű az örök élet jelképe, mely egy egyenesnek látszó spirálból és egy körből épül fel. Az alfa és az omega együttes jelképe is. Magában hordozza tehát mindkét DNS-fajta képét.Hermész botja a két kígyót formáló caduceus. A gyógyítás és a hosszú élet jelképe is. Hermész közismert volt az olümposziak között furfangjáról és ravaszságáról. A költészetet sem vetette meg, és ezért Apollón egyik legközelibb barátja volt. Apollón küldte a hollót az örök élet vízéért. Ebben a történetben és a hollóhoz kapcsolódó fontos jelképek között ismét a kétféle kígyó illetve DNS rajzolódik ki előttünk.

Nyelvi gyökrendszer: Kerykeion - "kerülj-kerülj"
WOWSecurity10101010101010101010
(1 szavazat)
tumblr_n9lufefJ1g1tg6wrzo1_1280.jpg
Szkíta kereszt, rajta a nap-spirál, melynek rovásos olvasata: ÓSZÓ Magyarországon fellelt szkíta kereszt kettős, S-alakú nap-spirállal.

A spirál önmagában a rovás Ó. Ez a "szó" alapja is. Isten egyik szent neve (Ó Istenem, angolul "Oh my God", Ohm, Ó Isten: Öregisten).Két spirált egy egyenes szakasz köt össze. Az egyenes rész a rovás SZ.A Napspirál olvasata így a legősibb szó: ÓSZÓ (Jó szólj: JÓSZÓJ).

A jelképrend kozmológiai példán szemléltetve, egy kisfilmben:

Neutroncsillag ütközés (más szinteken is két világ találkozása)Középen egy ékkő lehetett. A nyolcas elrendezésű körökkel megy át az indiai Navaratna naprendszer szimbólumba.
(lásd a kattintható kulcsszavakat lentebb!)
1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(2 szavazat)
Skythian_archer_Louvre_sagaris6.jpg
Szkíta szent fokos: Sagaris (szög-erős)A médek, perzsák, pártusok, kusánok, szakák, szkíták egyik fegyvere. A legendák szerint az amazonok is használták.

Kép: Szkíta íjász fokost tart egy 2500 éves vázán.

Az elnevezés magyar ősgyökrendszeri elemzése:
A szög és a fok összefügg. A g-k hangképzése szerint váltópár.
Ezzel a módszerrel fogós és szökős szögekről beszélhetünk.

Geometriai értelemben a szögeket illetve fokokat hegyesszögekre és tompaszögekre osztjuk.

Érdekes összefüggés adódik egy másik szent fokos rendszerrel kapcsolatban. Elszökik vagy megfogható: A szakrális geometriában évezredek óta használt szabályos testekről van szó. 90-foknál nagyobb szögeket tartalmazó 3-dimenziós szabályos testeket nem tudjuk a csúcsaiknál fogva 3 ujjal megfogni és felemelni. A 90-fokos és ennél kisebb hegyesszögű csúcsokkal bírókat viszont meg tudjuk fogni és tartani.Teremtésmítoszok összefüggései a szabályos testekkel és a téridő szerkezetével...
1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(2 szavazat)
the-expulsion-of-adam-and-eve-from-paradise-1791.jpg
Magyar nyelvi ősgyökrendszer: Ádám és Éva kiűzetése a ParadicsombólADÁM ÁDÁM - ADÁM ÁDÁM PÁRA - ÁDÁM ADÁM ARÁD - ARA ÁRA: ÁRAD A PÁR A DICSő HONból Pár árad a dicső honból a Paradicsomból! ...

Ez a "szójáték" hivatalosan nem létezik vagy csakis a hétszeres véletlen műve. A magyar nyelvbe a latin szó tárgyesetes (paradisum) alakjában került át.
A matematikai esély egy átvett szóból a teljes történet kibontakozására nagyjából nulla. Így tehát vagy a magyar szó került át a latinba, vagy csoda történt anyanyelvünk segítségével.
Arch0000000000
(0 szavazat)
turulropte-tarsoly-1200.jpg
A sólyom repülése megjelenik tarsolyainkon - Tarsolyom a táram, sólyom az én társam: A szabadság és a Teremtés jelképrendszere mozgásban!Ez a jelképrend összeköti a hazatéréskori régészeti leleteket.

A jelképeink több szinten hordozzák a tanítást.
Az Égig érő fa (illetve ég ígérő fa, Világfa, Tetejetlen fa) egységében jelenik meg a tanítási rendszer. A sólyom a szabadság madara, ugyanakkor a leggyorsabb állat (állapot) a Földön. Zuhanás közben szinte tökéletes csepp alakot vesz fel.

A képen balra a jellegzetes szárnycsapások, míg jobbra a Szolnok-strázsahalmi tarsolylemez látható. Ez alapvetően, első ránézésre egy elölnézeti világkép megjelenítés. Ugyanakkor a tarsoly közepén a felülnézeti világkép bontakozik ki, a csepp formában újra ott van az egész fa mely így tanít a több szempontból való értelmezések fontosságára.

Tarsolyom a táram, sólyom az én társam.

A sólyom röpte kisfilmen:Ellenszélben képes egy helyben is repülni...

A nyitott tarsoly alakja átvisz a Teremtés, így a sejtosztódás jelképrendszerébe is:Távol-keleti összefüggések a hozzászólásokban!
1 hozzászólásArch10101010101010101010
(1 szavazat)
eszesek.jpg
A téridő alapszerkezete rovással - A szálból kialakuló sarok és sík teresedikSzálból (széles szélből) lesz a sarok, sarokból a sík. Rovás SZ: szál vagy vonal, rovás S: sarok, rovás K: síK.

A széle benne van a sarkában, a sarka a síkjában. A jelek többszörözésével, szerbe tételével alakul ki a rendszer. (Kétszer SZ az S, kétszer S a K.)

Szójátéknál többről van itt szó. Szerepel még a képen az ÉLEK (több síkon létezem) jele ami a rovás L:Szél, szelek, szélek, szeles, széles, szálas, szülős, szőlős.
Szikes, székes, síkos, csíkos, sáv, sál, sor.
Lég, ég, egység, tűz...
Víz, váz, visz, szív, vesz, vész...
Tér, teres, terül, térül, tárol, töröl, tarol, túlrul, Turul...

Arch10101010101010101010
(3 szavazat)
panspermia-k1200.jpg
Az élet magjának érkezése (magyar nyelvi ősgyökrendszer Biblia kapcsolat)A megtermékenyítés során a petesejtbe jutó hímivarsejt farok része leválik. Videó:Érdekesség: A Teremtés könyvének eredeti első sora csak mássalhangzókat tartalmaz:

BRSTBRLHMTHSMJMVTHRC

BeeReSzTe BeéRe LeHMeTHSz MéJeM VeTHE RéC
Beereszté beéré lehmeth(sz) szemmé méjem vette rész

Visszafelé:
Szeretve méjem szét mellé ér betesz szerbe

A téridő szerkezetének megjelenítése:A kisfilmben a következő szimbólumok láthatók: Mag, Tejút (a négy égi folyó), Naprendszer, Föld, életfa, Égig érő fa, az Élet magja...
Pánspermia (sperma, mag) egy tudományos hipotézis, miszerint az élet „magjai” jelen vannak mindenhol az Univerzumban és a földi élet is ilyen magvakból jöhetett létre, valamint ugyanígy más lakható bolygók is megtermékenyülhettek.2 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(10 szavazat)
187 fájl 16 oldalon 5
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!