Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Pír, piros, pirkad, parázs, pernye, pörzsöl, táltosparipa, ... Ugye látjuk az ősképeket amik összekötik és mozgásba hozzák ezeket a kifejezéseket? Nyelvünk ősi szerkezete, a mássalhangzó vázakra épülő gyökrendszer. A gyökrendszert az őselemeken és a téridő szerkezetén keresztül lehet legkönnyebben megérteni. Tudatos használatához több dimenzióban kell gondolkodni. Látni kell az ősképeket, melyek a mássalhangzó párokhoz, illetve a hangképzés szabályai szerinti átmenetekhez kötődnek! Ne feledjük, hogy sok ősi írás (pl. sumér, egyiptomi) valamint héber, arab, stb. csak mássalhangzókat használ(t). Modern változataikban a magánhangzók ki vannak pontozva. A nyelvek összefüggéseinek vizsgálatakor a mássalhangzó váz tehát kiemelten fontos. Ugyanakkor a magyar nyelv szerkezeti felépítésének megértéséhez is kiemelten fontos megismerni az ősi szavak kapcsolatrendszerét és azután a magánhangzók fontosságát. Gondoljunk csak az S-T-N gyökre: Isten szavunk több információt hordoz mint a sátán szó. Utóbbi a két á-val a másolásra is utal, mássalhangzó vázuk mégis megegyező. Bolyai János világhírű matematikus a magyar nyelv és a matematika összefüggéseit is kutatta; A magyar ragozó nyelv. Képmegjelenítő, képíró tulajdonságokkal bír. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk képekben gondolkodni, lelki szemeinkkel látjuk amit mondunk. Elképesztő logikai rétegeket tartalmaz! Az ősgyökrendszer segítségével felbontjuk a szavakat és szógyökök, illetve hangok jelentéstartalmát vizsgáljuk. Szófordulatok segítségével egy élő, képi világ jelenik meg előttünk. Az összefüggések alátámasztásához a rovás jelkészletet is vizsgáljuk. A képekre kattintva böngészhető képi kulcsszavak és további információ érhető el. Egyes képek jelképkereső alkalmazással vannak ellátva. Jelenleg 175 képes leírás böngészhető 15 oldalon. Feliratkozás hírlevére: hirlevel@vilagbiztonsag.hu
vajra_hangya_kod.jpg
Hangya-ködA Hangya-köd egy bipoláris planetáris köd a Szögmérő csillagképben.

A planetáris köd gázból és plazmából álló világító burok, amely bizonyos típusú csillagok körül képződik, az életük vége felé ledobott gázfelhőből. Elnevezésük onnan ered, hogy a kisebb távcsövekben az óriásbolygókhoz (Jupiter, Szaturnusz) hasonlónak látszanak, de valójában semmi közük a bolygókhoz; csillagokból kilökődött anyagból alakulnak ki.

A Világegyetem többi objektumához képest nagyon rövid életűnek számítanak; alig néhány tízezer évig léteznek, a Tejútrendszerben jelenleg kb. 1500 darab ismert, közülük alig 50 gömbszimmetrikus alakú. A planetáris ködök nagy jelentőségűek a csillagászat számára, mivel a kialakulásuk, életük és haláluk során lejátszódó folyamatok vizsgálata segíti a Világegyetem fejlődésének megértését.
Rovás: "Csillag robban"

A ZS a törzs betűje. Rokon jelkép a tibeti dorje (dorzse), az istenek fegyverzete. Ott kettes és 4-es szimmetriában is megjelenik. A Világfa törzse.

1 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
czucor-fogarasi-6kotet.jpg
A Czuczor Fogarasi SzótárFölöleli a magyar nyelvnek a XIX. században használt teljes szókészletét – 113 000 szócikket, köztük a korabeli helyneveket. A nyilvánvalóan idegen szavakat mellőzi. Nyelvtana szerint a magyar gyöknyelv. Hangjaink „érteményt” hordoznak, szavaink rendszert alkotnak, s a mintegy 2400 gyök toldalékolásából keletkeztek és keletkeznek. A képzők, jelek és ragok az őket alkotó hangok „érteményük” szerint módosítják-alakítják az általuk kiegészített gyök jelentését. A szótár elsősorban „belhasonlításra” törekszik, de megadja közel 50 nyelv szavait is, melyekkel a magyar szavak kapcsolatban állhatnak.

„A nagy magyar szótár belső elrendelésének s miképeni kidolgoztatásának terve. Utasításul a magyar Tudóstársaság tagjainak”című, 1840-ben kelt MTA irat bízta meg véglegesen Czuczor Gergely (1800-1866) bencés szerzetest, költőt és nyelvészt az Akadémia tagját a szótár elkészítésével és Fogarasi János (1801-1878) kúriai bírót, nyelvészt, az Akadémia tagját a munka fölügyeletével...
Megvásárolható. Folyt. a hozzászólásban
3 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
arany_arany1.jpg
Az aranymetszés szerkesztése és E-betűsítésÉrdekes módon, a magyar nyelvben az arany és az arány szavak igen közel állnak egymáshoz (az angolban pl. golden ratio), tehát kijelenthető, hogy közös a gyökük. Rovással leírva pedig pont az aranyarány megjelenítése tárulhat elénk! Talán a legegyszerűbb módja a szerkesztésének, ha egy szabályos háromszöget 3-felé osztunk. Így a rovás-a és rovás-á betűk kis eltérése kiadja az aranyarányt!
Az aranymetszés vagy aranyarány egy olyan arányosság, ami a természetben és művészetben is gyakran megjelenik, természetes egyensúlyt teremtve a szimmetria és az aszimmetria között.
Tudósok kimutatták, hogy a legtermékenyebb hímivarsejtek és petefészkek is aranyarányúak.
Gyakori megjelenése miatt a geometriában már ókori matematikusok is tanulmányozták az aranymetszést. Bizonyíthatóan az ókori Egyiptomban is értették és használták ezt a törvényszerűséget. Az i. e. 2600 körül épült gízai Nagy-piramis arányaiban is felfedezhető.
A gyökrendszer egyik szabálya szerint: E-betűsítve az erény szavunkat adja!
1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
danu.jpg
Danu (Duna) istennőAz ír mitológia Földanya istennője, lábainál kígyóval, csak úgy mint Szűz Mária megjelenítéseinél. A dob szerű tálban a hármas forgóval szokták ábrázolni (tirszkele). A vízben létrejövő rezgések szemléltetése is ide tartozik. Övén a csat tölgylevél. Köpenyén a Teremtés szava: az "Ószó" képírás: spirál-egyenes-spirál.Képírással az Ősföld: Óföld:A Csupros Mária (Mária-oszlop, Immaculata) Miskolcon:Ízisz és Hórusz - Szűz Mária és Jézus:Mokos istennő az élet fonalával: Magos, magas, fokos. A szláv mitológiában a Földanya aki Égigérő fává vált.
Aranyalmafa, mely az arany-arányú Világfára is utal.A kulcsszavakra kattintva lehet böngészni!
2 hozzászólásWOWSecurity0000000000
(0 szavazat)
Fall_Krantz.jpg
A magyar nyelv ősisége a Kárpát-medencében a mezolitikumba vezetGrover S. Krantz (1931-2002), világhírű amerikai antropológus, Washington Állami Egyetem professzora, az európai nyelvek földrajzi kialakulása című művében, a magyarságban Európa műveltségalapító ősnépét ismeri fel. Szerinte az u.n. „indoeurópai nyelvek” igen későn alakultak ki Európában. Éppen ezért szókészletük 30 %-a nem „indoeurópai” eredetet mutat, s Európa korai térképein „indoeurópai” folyónevek nincsenek.
„...a görög nyelv tehát jelenlegi helyén Kr.e. 6500-ban, a kelta nyelv Kr.e. 3500-ban alakult ki Írországban. A magyar nyelv ősisége a Kárpát-medencében hasonlóképpen meglepő; úgy találom, hogy eredete a mezolitikumba vezet, a kőkorszakot megelőzve.”
„Legalább is egy fontos pontnál a népvándorlás elmélete éppen a fordítottja az eddigi tételnek. Általában azt tartják, hogy az uráli magyarok a IX. században költöztek be a Kárpát-medencébe egy keleti területről. Én azt találom, hogy valamennyi uráli nyelvet beszélő csoport Magyarországból terjedt el, egy sokkal korábbi korban, az ellenkező irányba.”
1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
woman-meditating-bed.jpg
Elmélkedni szoktunk inkább, vagy gondolkodni? Mi a különbség?Elmélkedni: emelkedve, elemelkedve elemezni, amikor az elme elemében van, tehát leginkább él. Azt is sugalljuk ezzel, hogy felül tudunk emelkedni a problémán, el tudunk vonatkoztatni, objektíven tudunk szabadulni annak hatása alól. Mondjuk meditálhatunk, vagy morfondírozhatunk a megoldáson.
Gondolkodni: Gondok megoldásán dolgozni, összevonva (összeróva) gond-dolgozni. Amikor a gond dúl, az elme szinte tombol, de jó esetben mégsem rombol, tehát nem üresen kondul. Vagy, amikor az agy azon jár, hogy a gondokon túl, hogyan lehetne elméletben alkotni. Mégsem tudunk elmélkedni, nem tudunk elszakadni a problémától, mert mondjuk nincs rá időnk, nem tudunk kikapcsolódni. A gondolkodás vagy gondolkozás tehát inkább utal egy azonnali elméleti cselekménysorozatra, mint az elmélkedés. Elmélyülten elmélkedni mindenképpen "időnyomás" (stressz) nélküli.
Talán ebből a példából is jól látszik, hogy szójátéknál többről van itt szó! A nyelvünk mélyebb rétegei tanítanak...
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
lang_leng.jpg
Ősképek mozgásban: Láng lobban, lobogó lengA láng lassan leng, ha szellő fújja jobban, erős széllel lobban.
A lobogó leng, lobog, mint a láng. A szél lobbantja, lengeti,
és elengedi. A gyökrendszer verset ír-ró...
Ezekbe a szóképekbe az N viszi bele az íves, női minőséget.
Az ősi szavak, szógyökök mozgó képeket hordoznak.
Ezek a képek ott vannak bennünk, jobb ha tudatosan is használjuk őket!

A rovás N-betű maga az ív. Az anyagi (anyai) világba befogadó és visszatükröző minőséget képviseli. A holdsarló jelkép is ide tartozik. A Földről nézve a Hold visszatükrözi a fényt, önmagában nem árasztja, tehát nélküle holt. Ugyanakkor a nagyvilág felé, a Tejút galaxis karja is nő, ív. Csillagok alkotják az ívet, ezáltal ezen a szinten sugárzó és kiáradó.

Az Univerzum illetve a Világfa különböző szintjein váltakoznak a befogadó és kiáradó minőségek.
A nő és a fér-jó külön csak fél, nem teljes. Együtt alkotják az egységet. Feles-ég és férj a szülő. Két szűz minőségből születik az EGY gyermeki Univerzum, a testben élő szellem, mely jó esetben lelket lel...
3 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
rovastarsas_keretes_ki-be_osszerovas.jpg
Négyből ötbe (Táltoskirály társasjáték - www.taltoskiraly.hu)A szakrális geometria egyetemes díszítőművészetének megértésében is segít a rovás. A dimenziók kapcsolatrendszere: a síkból a térbe való átmenet is ide tartozik.
A ki és a be irányok jelképrendszerét mutatja a rovás-k és rovás-b betű összevonása. A felülnézeti világképben négy négyzetből formálódik az ötödik.

Már létezik a négy irány a síkban, majd létrejön a ki és a be. Beleesünk a képbe, létrejön a 3. dimenzió.

A szakrális geometriában a harmadik dimenzióba való születés egyik ábrázolása. A kitáguló és a beszűkülő Univerzum állapotai.

A négy elemből létrejövő ötödik elem jelképe is.
Ide kapcsolódik a kiterjesztett Rubik-kocka jelképrendszere és működése, valamint a magyar köb és az angol cube szó.
Egyensúlyában a béke...
WOWSecurity0000000000
(0 szavazat)
szikes.jpg
A magyar gyökrendszer összefüggései a föld-elemen keresztül Ősi szavaink rendszerét a képeken keresztül lehet megérteni.

A kiinduló gyök az SZ-K: Szikkadt, szakaszos, szakadt, szűk, stb. Az SZ hangképzése átmehet az S-be, a Z-be és a C-be.

A föld-elem a szilárd halmazállapot megfelelője. A száraz, álló, málló anyag, melyből eltávozott a víz a levegőn keresztül a tűző nap hatására.
1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
Ceiling-of-Dolat-abad-Yazd.jpg
Iráni mecsetekSheikh lotfollah mecset, Isfahan a 4-dimenziós hiperkocka megjelenítésével.

Ezeket a formákat hangrezgéssel is létre lehet hozni. Apró szemcsékkel és dob segítségével, vagy fémlemezzel és aranyporral (cymatics). Így lényegében láthatatlan erőtereket jelenítünk meg az anyaggal.

Hasonló ábrázolás a Pannonhalmi Bencés Főapátság homlokzatán, angyalok között:Nyelvi ősgyökrendszeri összefüggések:
hang - anyag - angyal
angel - angle (angol angyal és szög, fok)
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
Mount_Hermon_panorama_from_Manara_on_the_Naftali_heights.jpg
Hermon-hegyÉnok könyvében úgy szerepel, hogy erre a hegyre érkeztek a Figyelők, illetve letaszított angyalok, tehát az Ég és a Föld kapcsolatát is jelképezi.
A Hermon-hegy valójában három hegycsúcs találkozása. Így tehát az egyik leghíresebb hármashegy, három hegy!

A Hermon az Antilibanon nyúlványának legdélibb hegyóriása, Szíria és Libanon között. Legmagasabb pontja 2814 méter. A hegy déli lejtői a Golán-fennsíkra nyúlnak.

Az ókori főníciaiak Szirjonnak vagy más népek Szenirnak is hívták. Hermon (arabul: Jabal al-Shaykh "A fő, vezető hegy") vagy Jabal Haramun, héberül: Har Hermon.

Ősgyökrendszer: A Hermon-hegy neve a három számunk névváltozata.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
fust_milan_vers.jpg
Füst Milán: A magyarokhoz (Elmondja: Mádi Szabó Gábor)

Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok
S azt meg kell védened. Hallgass reám. Egy láthatatlan lángolás
Teremté meg e nagy világot s benned az lobog. Mert néked is van lángod:
Szent e nyelv! S több kincsed nincs neked! Oly csodás nyelv a magyar.
Révület fog el, ha rágondolok is.
Ne hagyd hát, hogy elmerüljön, visszasüllyedjen a ködbe, melyből származott
E nemes-szép alakzat… Rossz idők futottak el feletted,
Megbontott a téli gond és romlásodat hozta, megtapodtak,
Megbolygatták hitedet, az eszed megzavarták, szavak áradatával ellepték,
Áradás szennyével borították be kertjeid, vad vízi szörnyek ették virágaid , — majd a vad burjánzás
Mindent ellepett utána, — oly termés volt ez a térségeken emberek!
Hogy üszökké vált minden, aminek sudárrá kelle szöknie…

De légy türelmes, — szólok hozzád, — vedd a Libanon Õs cédrusát, e háromezeréves szűzet, — rá hivatkozom, mert onnan vándoroltam egykor erre.
Tekintsd õt, — türelmes pártájával...
Arch10101010101010101010
(1 szavazat)
187 fájl 16 oldalon 2
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!