Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Pír, piros, pirkad, parázs, pernye, pörzsöl, táltosparipa, ... Ugye látjuk az ősképeket amik összekötik és mozgásba hozzák ezeket a kifejezéseket? Nyelvünk ősi szerkezete, a mássalhangzó vázakra épülő gyökrendszer. A gyökrendszert az őselemeken és a téridő szerkezetén keresztül lehet legkönnyebben megérteni. Tudatos használatához több dimenzióban kell gondolkodni. Látni kell az ősképeket, melyek a mássalhangzó párokhoz, illetve a hangképzés szabályai szerinti átmenetekhez kötődnek! Ne feledjük, hogy sok ősi írás (pl. sumér, egyiptomi) valamint héber, arab, stb. csak mássalhangzókat használ(t). Modern változataikban a magánhangzók ki vannak pontozva. A nyelvek összefüggéseinek vizsgálatakor a mássalhangzó váz tehát kiemelten fontos. Ugyanakkor a magyar nyelv szerkezeti felépítésének megértéséhez is kiemelten fontos megismerni az ősi szavak kapcsolatrendszerét és azután a magánhangzók fontosságát. Gondoljunk csak az S-T-N gyökre: Isten szavunk több információt hordoz mint a sátán szó. Utóbbi a két á-val a másolásra is utal, mássalhangzó vázuk mégis megegyező. Bolyai János világhírű matematikus a magyar nyelv és a matematika összefüggéseit is kutatta; A magyar ragozó nyelv. Képmegjelenítő, képíró tulajdonságokkal bír. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk képekben gondolkodni, lelki szemeinkkel látjuk amit mondunk. Elképesztő logikai rétegeket tartalmaz! Az ősgyökrendszer segítségével felbontjuk a szavakat és szógyökök, illetve hangok jelentéstartalmát vizsgáljuk. Szófordulatok segítségével egy élő, képi világ jelenik meg előttünk. Az összefüggések alátámasztásához a rovás jelkészletet is vizsgáljuk. A képekre kattintva böngészhető képi kulcsszavak és további információ érhető el. Egyes képek jelképkereső alkalmazással vannak ellátva. Jelenleg 175 képes leírás böngészhető 15 oldalon. Feliratkozás hírlevére: hirlevel@vilagbiztonsag.hu
alagut-fellegut.jpg
Játék a szavakkal: Ha van "al-lag-út" akkor értelmesnek kell lennie annak is, hogy "fel-leg-út"Alagút és felleg út
Kapcsolódó kifejezések a Czuczor-Fogarasi szótárban:

(al-ag) fn. tt. alag-ot. Általán, földalatti üreg, pincze, bolt, menet, utvonal. Különösen bányászi ért. vízirányos földalatti menet, nyílás, melyen részint a vizet elvezetik, részint fris léget bocsátanak be, részint a bányahegy belsejét kutatják. A német Stollen után átalakítva: istály. Helyes alkotásu új szó.

(alag-sor) ösz. fn. Több ágra szakadó alagszerkezet, p. pinczei alagsor.

(aszt-al-ag) fn. tt. asztalag-ot. Mértani ért. asztalhoz hasonló hosszukás négyszögü lap, melynek általellenes oldalai nem párhuzamosak. (Trapezium).

(áz-al-ag) fn. tt. ázalag-ot. A vízben, szeszes italokban, s más folyékony testekben létező parányi állatkák. (Infusoria). Máskép: ázbarcsa.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
kalasha.jpg
KalashaA Kalasha a Védákban az élet forrása.

Nyelvi gyökrendszer: Kelés, keleszt (kikelés) kalász és kalács.

Kapcsolódó: Síva hegye: Kailásza-hegy, Kailash-hegy (Mount Kailash)

A képen szereplő díszítések rendszere jól ismert a magyar népművészetből és a Szent Koronán megjelenő jelképrendszerből. Kiemelt képi kulcs kattintható lentebb: "csavarodó csepp"- mely a jinjang felé visz...

Soma-Kalasha, Chandra-Kalasha, Indra-Kumbha, Purnaghata, Purna-Virakamsya, Bhadra ghata, Mangala ghata.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
csimpanz.jpg
A csimpaszkódó csimpánzok - Honnan ered a szó?A csimpánz szó hivatalos eredete szerint az angolból terjedt el (Chimpanzee, a bantu nyelvből átvéve, 1738).
Ennek ellenére, a magyar nyelvben egy sor összetett tulajdonságot leír, mely a majomra jellemző: csimpaszkodik.

Ide tartoznak még: csimp, csimb, hinbál, csomb, csimba, cimpa, cimbál, stb...

A kép jól mutatja be a következő szógyökök átalakulását: mp-mb; nd-ng-nt;

A Czuczor-Fogarasi szótár kapcsolódó szócikkei:

- CSIMB
(csim-b) elvont vagy elavult törzs, melyből 1) csimbók, csimbókos származtak, mely értelemben am. csomb, a csomó rokona. 2) csimba, csimbál, csimbálkodik stb. szók törzse, s rokon azon him vagy hin gyökkel, melyből himbál, hintál származnak.
- CSIMBA
(csim-ba vagy csim-b-a) fn. tt. csimbá-t. Himba, hinta, lóba, lóga, pl. midőn két egymástól néhány lépésnyire távol álló vastagabb karóra, fára, gerendára kötelet akasztanak, s a kötélre ülőt lógázzák. Kézzel taszigálni, kötéllel rángatni a csimbát.
1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
neutron_stars_colliding_neutron_csillag_utkozes.jpg
Összeolvadó neutroncsillagokból jöhetett létre az arany és a nehezebb anyagokA legújabb kutatások szerint az arany létrejöttéhez neutroncsillagok összeütközése vezethetett. Mint tudjuk, központi csillagunk, a Nap létrejötte előtt létezett egy elődcsillag, ami felrobbant. Így jöttek létre a nehezebb elemek, egészen a vasig. Ennek a csillagnak az anyagából állt össze később a Föld és a Nap. Azonban az arany létrejöttéhez ez nem volt elég, ehhez előtte olyan hatalmas energiára volt szükség, mely neutroncsillagok összeütközésekor szabadul fel. Mindannyian csillagokból lettünk...

A neutroncsillagok olyan szinten összesűrítik magukban az anyagot, hogy gyakorlatilag egy 20 km átmérőjű atomnak felelnek meg.

Kisfilm:Nyelvi gyökrendszer: Aranyarányú spirálokból születik meg az arany.
A spirál rovásos olvasata: Ó.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
18_maracz_hz-600x800.jpg
A gyökrendszerről ír Marácz László professzor, az Amszterdami Egyetem oktatójaMítosznak kiáltják ki azt, hogy ügynökök működtek közre a finnugor rokonság elméletének diadalra juttatásában. De könyvében említ és azonosít néhány egykori titkos ügynököt az osztrák belügyi papírok alapján. Mi az igazság ebben?

– Indiában is ugyanez a probléma, az angol gyarmatosítók az indogermán nyelvcsalád elméletét terjesztették, de voltak, akik ellenálltak és a szanszkritot nem fogadták el indogermán nyelvként. A finnugor elméletet olyan emberek írták, alakították és találták ki, akiknek nem volt érdeke, hogy kiderüljön a magyar nyelv eredeti szerkezete. Czuczorékat például Toldy Ferenc végig figyelte, ő és Hunfalvyék a Habsburg birodalmi rendszernek voltak az itteni megbízottjai, mindezt be lehet bizonyítani a kémaktákkal. Feladatuk a manipuláció volt, s nyelvészeti munkájuk is ilyen irányba mutat. A későbbi állapotról úgy is lehetne fogalmazni, hogy a régi imperialista kivonult, de a szellemi hagyatéka itt maradt. Valamiért nem akarják leleplezni az együttműködőket, ez is jelzi, hogy még mindig...
1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
vajra_hangya_kod.jpg
Hangya-ködA Hangya-köd egy bipoláris planetáris köd a Szögmérő csillagképben.

A planetáris köd gázból és plazmából álló világító burok, amely bizonyos típusú csillagok körül képződik, az életük vége felé ledobott gázfelhőből. Elnevezésük onnan ered, hogy a kisebb távcsövekben az óriásbolygókhoz (Jupiter, Szaturnusz) hasonlónak látszanak, de valójában semmi közük a bolygókhoz; csillagokból kilökődött anyagból alakulnak ki.

A Világegyetem többi objektumához képest nagyon rövid életűnek számítanak; alig néhány tízezer évig léteznek, a Tejútrendszerben jelenleg kb. 1500 darab ismert, közülük alig 50 gömbszimmetrikus alakú. A planetáris ködök nagy jelentőségűek a csillagászat számára, mivel a kialakulásuk, életük és haláluk során lejátszódó folyamatok vizsgálata segíti a Világegyetem fejlődésének megértését.
Rovás: "Csillag robban"

A ZS a törzs betűje. Rokon jelkép a tibeti dorje (dorzse), az istenek fegyverzete. Ott kettes és 4-es szimmetriában is megjelenik. A Világfa törzse.

1 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
czucor-fogarasi-6kotet.jpg
A Czuczor Fogarasi SzótárFölöleli a magyar nyelvnek a XIX. században használt teljes szókészletét – 113 000 szócikket, köztük a korabeli helyneveket. A nyilvánvalóan idegen szavakat mellőzi. Nyelvtana szerint a magyar gyöknyelv. Hangjaink „érteményt” hordoznak, szavaink rendszert alkotnak, s a mintegy 2400 gyök toldalékolásából keletkeztek és keletkeznek. A képzők, jelek és ragok az őket alkotó hangok „érteményük” szerint módosítják-alakítják az általuk kiegészített gyök jelentését. A szótár elsősorban „belhasonlításra” törekszik, de megadja közel 50 nyelv szavait is, melyekkel a magyar szavak kapcsolatban állhatnak.

„A nagy magyar szótár belső elrendelésének s miképeni kidolgoztatásának terve. Utasításul a magyar Tudóstársaság tagjainak”című, 1840-ben kelt MTA irat bízta meg véglegesen Czuczor Gergely (1800-1866) bencés szerzetest, költőt és nyelvészt az Akadémia tagját a szótár elkészítésével és Fogarasi János (1801-1878) kúriai bírót, nyelvészt, az Akadémia tagját a munka fölügyeletével...
Megvásárolható. Folyt. a hozzászólásban
3 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
arany_arany1.jpg
Az aranymetszés szerkesztése és E-betűsítésÉrdekes módon, a magyar nyelvben az arany és az arány szavak igen közel állnak egymáshoz (az angolban pl. golden ratio), tehát kijelenthető, hogy közös a gyökük. Rovással leírva pedig pont az aranyarány megjelenítése tárulhat elénk! Talán a legegyszerűbb módja a szerkesztésének, ha egy szabályos háromszöget 3-felé osztunk. Így a rovás-a és rovás-á betűk kis eltérése kiadja az aranyarányt!
Az aranymetszés vagy aranyarány egy olyan arányosság, ami a természetben és művészetben is gyakran megjelenik, természetes egyensúlyt teremtve a szimmetria és az aszimmetria között.
Tudósok kimutatták, hogy a legtermékenyebb hímivarsejtek és petefészkek is aranyarányúak.
Gyakori megjelenése miatt a geometriában már ókori matematikusok is tanulmányozták az aranymetszést. Bizonyíthatóan az ókori Egyiptomban is értették és használták ezt a törvényszerűséget. Az i. e. 2600 körül épült gízai Nagy-piramis arányaiban is felfedezhető.
A gyökrendszer egyik szabálya szerint: E-betűsítve az erény szavunkat adja!
1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
danu.jpg
Danu (Duna) istennőAz ír mitológia Földanya istennője, lábainál kígyóval, csak úgy mint Szűz Mária megjelenítéseinél. A dob szerű tálban a hármas forgóval szokták ábrázolni (tirszkele). A vízben létrejövő rezgések szemléltetése is ide tartozik. Övén a csat tölgylevél. Köpenyén a Teremtés szava: az "Ószó" képírás: spirál-egyenes-spirál.Képírással az Ősföld: Óföld:A Csupros Mária (Mária-oszlop, Immaculata) Miskolcon:Ízisz és Hórusz - Szűz Mária és Jézus:Mokos istennő az élet fonalával: Magos, magas, fokos. A szláv mitológiában a Földanya aki Égigérő fává vált.
Aranyalmafa, mely az arany-arányú Világfára is utal.A kulcsszavakra kattintva lehet böngészni!
2 hozzászólásWOWSecurity0000000000
(0 szavazat)
Fall_Krantz.jpg
A magyar nyelv ősisége a Kárpát-medencében a mezolitikumba vezetGrover S. Krantz (1931-2002), világhírű amerikai antropológus, Washington Állami Egyetem professzora, az európai nyelvek földrajzi kialakulása című művében, a magyarságban Európa műveltségalapító ősnépét ismeri fel. Szerinte az u.n. „indoeurópai nyelvek” igen későn alakultak ki Európában. Éppen ezért szókészletük 30 %-a nem „indoeurópai” eredetet mutat, s Európa korai térképein „indoeurópai” folyónevek nincsenek.
„...a görög nyelv tehát jelenlegi helyén Kr.e. 6500-ban, a kelta nyelv Kr.e. 3500-ban alakult ki Írországban. A magyar nyelv ősisége a Kárpát-medencében hasonlóképpen meglepő; úgy találom, hogy eredete a mezolitikumba vezet, a kőkorszakot megelőzve.”
„Legalább is egy fontos pontnál a népvándorlás elmélete éppen a fordítottja az eddigi tételnek. Általában azt tartják, hogy az uráli magyarok a IX. században költöztek be a Kárpát-medencébe egy keleti területről. Én azt találom, hogy valamennyi uráli nyelvet beszélő csoport Magyarországból terjedt el, egy sokkal korábbi korban, az ellenkező irányba.”
1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
woman-meditating-bed.jpg
Elmélkedni szoktunk inkább, vagy gondolkodni? Mi a különbség?Elmélkedni: emelkedve, elemelkedve elemezni, amikor az elme elemében van, tehát leginkább él. Azt is sugalljuk ezzel, hogy felül tudunk emelkedni a problémán, el tudunk vonatkoztatni, objektíven tudunk szabadulni annak hatása alól. Mondjuk meditálhatunk, vagy morfondírozhatunk a megoldáson.
Gondolkodni: Gondok megoldásán dolgozni, összevonva (összeróva) gond-dolgozni. Amikor a gond dúl, az elme szinte tombol, de jó esetben mégsem rombol, tehát nem üresen kondul. Vagy, amikor az agy azon jár, hogy a gondokon túl, hogyan lehetne elméletben alkotni. Mégsem tudunk elmélkedni, nem tudunk elszakadni a problémától, mert mondjuk nincs rá időnk, nem tudunk kikapcsolódni. A gondolkodás vagy gondolkozás tehát inkább utal egy azonnali elméleti cselekménysorozatra, mint az elmélkedés. Elmélyülten elmélkedni mindenképpen "időnyomás" (stressz) nélküli.
Talán ebből a példából is jól látszik, hogy szójátéknál többről van itt szó! A nyelvünk mélyebb rétegei tanítanak...
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
lang_leng.jpg
Ősképek mozgásban: Láng lobban, lobogó lengA láng lassan leng, ha szellő fújja jobban, erős széllel lobban.
A lobogó leng, lobog, mint a láng. A szél lobbantja, lengeti,
és elengedi. A gyökrendszer verset ír-ró...
Ezekbe a szóképekbe az N viszi bele az íves, női minőséget.
Az ősi szavak, szógyökök mozgó képeket hordoznak.
Ezek a képek ott vannak bennünk, jobb ha tudatosan is használjuk őket!

A rovás N-betű maga az ív. Az anyagi (anyai) világba befogadó és visszatükröző minőséget képviseli. A holdsarló jelkép is ide tartozik. A Földről nézve a Hold visszatükrözi a fényt, önmagában nem árasztja, tehát nélküle holt. Ugyanakkor a nagyvilág felé, a Tejút galaxis karja is nő, ív. Csillagok alkotják az ívet, ezáltal ezen a szinten sugárzó és kiáradó.

Az Univerzum illetve a Világfa különböző szintjein váltakoznak a befogadó és kiáradó minőségek.
A nő és a fér-jó külön csak fél, nem teljes. Együtt alkotják az egységet. Feles-ég és férj a szülő. Két szűz minőségből születik az EGY gyermeki Univerzum, a testben élő szellem, mely jó esetben lelket lel...
3 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
194 fájl 17 oldalon 2
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!