Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Arius (Areios) (260, Líbia - 336, Konstantinápoly) püspök, az arianizmus tanának szellemi létrehozója. Az arianizmus Arius-nak és követőinek (az ariánusoknak) mozgalma volt a 4. században, amelyet később a katolikus keresztény egyház eretnekségnek nyilvánított, mert tagadta a kereszténység Szentháromság tanát. Arius meghökkentő gondolatokat kezdett hirdetni az ókori keresztények között, habár a korának filozófiai ismeretei alapján a platonista filozófiából indult ki, amelyik azt tanította, hogy Isten a végső ok, az örök változhatatlanság, amiből az következett, hogy akkor minden más - teremtmény. Ha ez igaz, akkor viszont az Ige és Krisztus is csak teremtmény, bár Jézus az első minden teremtmény között. Sokakat elcsábított ez a fajta bölcselkedés és racionalizmus. E szektának olyan sok pap híve volt, hogy az akkor ismert világ nagy részében alig voltak más papok és püspökök, mint ariánusok. Az arianizmussal szimpatizált sok római császár is és elterjedt a rómaiakat körülvevő barbár népek között is.
Arius_portre.jpg
AriusArius (Areios) (260, Líbia - 336, Konstantinápoly) püspök, az arianizmus tanának szellemi létrehozója. Az arianizmus Arius-nak és követőinek (az ariánusoknak) mozgalma volt a 4. században, amelyet később a katolikus keresztény egyház eretnekségnek nyilvánított, mert tagadta a kereszténység Szentháromság tanát. Arius alexandriai áldozópap, diakónus (διακονος, diakonosz) volt, akit rendkívül bántott az, hogy a püspöki méltóságot nem nyerhette el. Arius meghökkentő gondolatokat kezdett hirdetni az ókori keresztények között, habár a korának filozófiai ismeretei alapján a platonista filozófiából indult ki, amelyik azt tanította, hogy Isten a végső ok, az örök változhatatlanság, amiből az következett, hogy akkor minden más - teremtmény. Ha ez igaz, akkor viszont az Ige és Krisztus is csak teremtmény, bár Jézus az első minden teremtmény között. Sokakat elcsábított ez a fajta bölcselkedés és racionalizmus. E szektának olyan sok pap híve volt, hogy az akkor ismert világ nagy részében alig voltak más papok és püspök...Arch10101010101010101010
(1 szavazat)
RomanVirgilFolio074v.jpg
A kéziratos Codex Vergilius romanus illusztrációja, VatikánAz arianizmussal szimpatizált sok római császár is és elterjedt a rómaiakat körülvevő barbár népek között is. Azonban sok egyházatya vallotta Atanáz püspök ortodox véleményét, azaz Krisztus egylényegűségét az Atyával: "Isten azért lett emberré, hogy az embert istenivé tegye". I. Constantinus római császár uralkodásának huszadik évétől, amikor az ariánus eretnekség elkezdődött, három évszázad telt el és ezalatt az idő alatt a folyamatosan növekvő katolikus egyház az – általa ariánus eretnekségnek tartott – tanok ellen küzdött.Arch0000000000
(0 szavazat)
799px-First_Council_of_Nicea-stavropoleos_church.JPG
Az első nikaiai zsinat: Ortodox keresztény templom freskója, Bukarest, RomániaAz első nikaiai zsinat (325.), elitélte Arius tanait.
Arius tana:
Az Isten sokkal felségesebb, semhogy a világot közvetetlenül teremtette volna és vele közvetetlen érintkezésben állna, másrészt meg az Isten közvetett működését maga a teremtés sem viselheti el. Ha tehát az Isten alkotta ezt a világot, szüksége volt egy közvetítő lényre, mintegy eszközre a teremtésnél, és ez a közvetítő lény Arius szerint az Ige ( görögül: λόγος, latinul: verbum, héberül: davar) vagyis a Fiú, kinek lényege ennélfogva nem egyenlő (homoousios) az Atyával, hanem attól egészen különböző, mert különben ő sem hozhatta volna létre a világot.
A fenti két mondatban, mintegy dióhéjban, Arius egész tana benne van. Arius e tanának vallási jelentősége igen nagy volt, mert Krisztus istenségét tagadta, és ezzel egyszersmind a keresztény vallás isteni eredetét is.
Arch0000000000
(0 szavazat)
Nikea-arius.png
Arius ábrázolása az első nikaiai zsinaton, Nagy Konstantin császár és a püspökök lábai alatt AriusTehát Arius szerint az egyetlen Isten fia (az Ige) nincsen öröktől fogva, nem egylényegű az Atyával, hanem ő isten teremtménye, az Atya mindenható akarata által a semmiből jött létre, Ő az első és legnemesebb teremtmény, mely által aztán a világ teremtetett, ezzel isten és a világ között létező középvaló idővel Jézussal az emberrel egyesült. Jézus tehát nem valóságos isten, de szabad akaratának helyes használata által olyan tökéletességre emelkedett, hogy az Isten őt fiául fogadta és istenné lett, ezért most jogosan imádják istenként.
Hitvita:
Sándor alexandriai püspök hiába szólította fel 320-ban barátságos leveleiben Ariust tanának elhagyására. Arius nemcsak hogy nem engedelmeskedett, hanem épp ellenkezőleg, több püspökhöz írásba foglalt hitvallást küldött. Kérte őket, hogy amennyiben helyeslik, pártolják ügyét Sándor püspöknél. Rövid idő alatt számtalan pártolóra és barátra akadt, akik között legbefolyásosabb a nikomédiai püspök Eusebius volt, a későbbi konstantinápolyi püspök.
Arch0000000000
(0 szavazat)
Nicaea_icon~0.jpg
Nikaia–konstantinápolyi hitvallásÓkeresztény ikon.
Középen Nagy Konstantin császár. aki a "Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum", az első nikaiai zsinaton elfogadott keresztény Nikaia–konstantinápolyi hitvallás közösen elfogadott szövegének részletét tartja az egyházatyákkal.

Nikaia–konstantinápolyi hitvallás:

……Hiszek az egy Úrban: Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt.Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény: az Atyával egylényegű, és minden általa lett. Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért……
Arch0000000000
(0 szavazat)
800px-Nicene_latcreed~0.jpg
A nikaia–konstantinápolyi hitvallásA nikaia–konstantinápolyi hitvallás (latinul: Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum) a kereszténység egyik legfontosabb és legismertebb hitvallása, melyet szinte minden keresztény felekezet és közösség elfogad, és gyakran hangzik el istentiszteleteiken (a római katolikus egyház szentmiséin minden egyes alkalommal, a homília/prédikáció után). Sokszor – némiképp pontatlanul – nikaiai hitvallásnak is nevezik. Szövegezése és egyetemes elfogadása a kereszténység első két egyetemes zsinata a 325-ben tartott első nikaiai zsinathoz és a 381-ben tartott első konstantinápolyi zsinathoz kötődik. Háromosztatú hitvallás, tehát három hitágazatban vallja meg a Szentháromság három személyébe vetett hitet. Szerkezetében és szóhasználatában is hasonlít az apostoli hitvalláshoz, viszont jóval hosszabb nála.Arch0000000000
(0 szavazat)
Julian_the_Apostata_augustus~0.jpg
Iulianus római császárIulianus "Apostata" a Római Birodalom császára volt három évig, 361 és 363 között. Iulianus úgy gondolta, hogy ő az egyetlen császár, aki képes visszaszerezni, a Római Birodalom elveszett dicsőségét. Ariánusok tanítottak fiatalkorában, grammatikára Nicocles, retorikára Hecebolius. Császárrá történő kikiáltását követően azonban felhagyott Arius tanainak követésével és uralkodása alatt a továbbiakban az ősi görög-római vallási hagyományokat ápolta és pártfogolta. Az kereszténység ügye veszélyben forgott, miután Atanáz alexandriai püspököt száműzte püspöki székéből.Arch0000000000
(0 szavazat)
800px-Baptistery_Arians06.jpg
Ariánus keresztelőkápolna mennyezeti mozaikja, körben az apostolok alakjaivalAz arianizmus Arius-nak és követőinek (az ariánusoknak) mozgalma volt a 4. században, amelyet később eretnekségnek nyilvánítottak. Legfőbb tétele, hogy a Fiú-isten nem öröktől való, csupán az Atya-isten "teremtménye", amivel sokak szerint Jézus isteni voltát, s egyúttal a Szentháromság tanát tagadja. Az arianizmus tanait már az első nikaiai zsinat (325) vitatta, de Arius és követői néhány módosítást eszközöltek tanaikon és így az egyházi hatóságok csak az első konstantinápolyi zsinaton, 381-ben ítélték el szervezetileg. Ennek ellenére a Nyugatrómai Birodalom szétesése után több, pl. a gótok által alapított európai országban hivatalos államvallás lett. A toledói gót királyságban egészen a harmadik toledói zsinatig (589).
A lengyel testvérek nevű kora újkori vallási szektát szintén szokás (lengyel) ariánusoknak nevezni, jóllehet az ókori arianizmussal közvetlen kapcsolatban nem álltak. Továbbá vallástörténetileg az erdélyi magyar Unitarianizmust szintén szokás ezzel a kategóriával összefüggésbe hozni.
Arch0000000000
(0 szavazat)
Arius_puspok.jpg
Arius püspökA lengyel testvérek nevű kora újkori vallási szektát szintén szokás (lengyel) ariánusoknak nevezni, jóllehet az ókori arianizmussal közvetlen kapcsolatban nem álltak. Továbbá vallástörténetileg az erdélyi magyar Unitarianizmust szintén szokás ezzel a kategóriával összefüggésbe hozni.

Az unitarizmus azon keresztény gyökerű irányzatok gyűjtőneve, amelyek Isten egységében hisznek, és elutasítják a Szentháromság tanítását.
A mohácsi csata utáni bizonytalan helyzet és Erdély vallási hagyatéka (arianizmus, bogumilizmus és a török veszély mind gyengítette a katolikus uralmat, mondhatnánk az eretnekségnek hagyományai voltak) szinte előkészítette a lelki talajt a reformáció új eszméinek. Szapolyai János halála utáni hatalomharc után Petrovics Péter kormányzó 1555-ben a kálvinizmust kezdte terjeszteni, és az 1557-es tordai országgyűlés rendeletet adott ki a “szabad vallás -hirdetésre és -gyakorlatra”.
Arch0000000000
(0 szavazat)
435px-Constantine_burning_Arian_books.jpg
Nagy Konstantin császár 325-ben az első nikaiai zsinaton elégeti az ariánus iratokatNagy Konstantin császár az ügyet eleinte csak jelentéktelen teológiai vitatkozásnak tekintette, és mindkét felet megdorgálván, hallgatást parancsolt nekik. De mivel ez mit sem használt, sőt ellenkezőleg, a zavar hónapról hónapra nagyobb lett, Konstantin, hogy a vallási viszálykodást megszüntesse, egyetértve I. Szt. Szilveszter pápával, akinek a tekintélye és a hatalma ekkoriban – mint a pápáknak általában – még sokáig elenyésző volt), 325-ben Nikaiába az első egyetemes zsinatot összehívta, hogy az apostolok által hagyományozott tan világosan és határozottan kimondassék.
A püspökök (küldöttek, közel háromszázan) egyhangúlag tanúságot tettek az apostoli, községeikben állandóan megőrzött tanról, hogy:
«Krisztus Jézus valóságos isten, és egylényegű (homousis consubstantialis) az Atyaistennel»
és ezen tant az új „tévhit” ellenében hitvallásban mondák ki, mely azóta nikaiai hitvallásként ismert. Ariust, ki száműzetéséből Alexandriába már előbb visszatért és a nikaiai zsinaton is részt vett, a császár száműzte...
Arch0000000000
(0 szavazat)
Filippino_Lippi_-_Right_wall_of_the_Carafa_Chapel_-_WGA13133.jpg
Filippino Lippi: Aquinói Szent Tamás diadalaSzent Tamás lábánál Arius, Sabellius és Averroës, a legyőzött eretnekségek képviselői. A római Santa Maria Sopra Minerva templom Carafa kápolnáját Fra Filippo Lippi fia Filippino Lippi festette ki.

A Példabeszédektől az Apostoli hitvallásig
Ettől kezdve a nagy teológiai viták, melyek majdnem alapjaiban rengették meg a kereszténységet, elintéződtek azzal, hogy az apostolinak nevezett hitvallás szövegébe itt-ott, egy-egy szó betoldatott. A hitvallás hármas beosztása, az istenség három formában történő megnyilatkozásának vallása azzal a veszedelemmel járt, hogy a kereszténység is többistenhitté válik. A dolog még azzal kezdődött, hogy a zsidóság Jézus Krisztust megtagadta (az 1. században), mellyel a Messiás (a Krisztus) és a kiválasztottság örökéből kizárta magát. S saját Istenével folytatta útját. Aztán olyanok következtek, mint Marcion, aki (a 2. században) két Istent vallott, az ószövetség és az újszövetség Istenét, külön. Megkülönböztetve a rossz és a jó Istent...
Arch0000000000
(0 szavazat)
481px-Angelsatmamre-trinity-rublev-1410.jpg
A Példabeszédektől az Apostoli hitvallásig Aztán olyanok következtek, mint Marcion, aki (a 2. században) két Istent vallott, az ószövetség és az újszövetség Istenét, külön. Megkülönböztetve a rossz és a jó Istent. Majd többek után, akik (a 3. században) zavart okoztak, elérkezett Árius (a 4. században), aki valami módon úgy látszott, hogy megint elkülönítette az Isteneket. – Hogy az ilyen megkülönböztetések lehetetlenné váljanak azért kerültek bele a hitvallás szövegébe a „mennynek és földnek teremtőjében” szavak. Hogy nehogy bármikor is többistenhitről legyen szó, ezért kellett már az elején a hitvallást megtoldani az „egy” szócskával („Hiszek egy Istenben…”). Mivel némelyek azt is vitatták, hogy Jézus meghalt, s néha a mai napig vitatni próbálják, ki kellett emelni, hogy Jézus meghalt, ezért betoldották azt, hogy lent járt az Alvilágban. Mivel máskülönben azt is vitatni próbálták, hogy Jézus egyáltalán történeti alak volt-e, beillesztették a római birodalmi adminisztráció tényét, s így került „Pilátus a Krédóba” azaz a Hitvallásba. Arch0000000000
(0 szavazat)
13 fájl 2 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!